Comments

رژیم در تنگنای اقتصادی و شکاف های درونی<br>محمد حسین یحیایی — 10 دیدگاه

 1. اینهمه لجن پراکنی، حتی در بد و بیراه گفتن هم تناقض گو، بخاطر اینکه میداند در هر بحث منطقی و علمی بازنده است:
  #########
  آنارشیست نما
  همیشه ارتجاعی
  ضد ملی
  ضد چپ
  جانبدار دین و آخوند
  مائوئیست سه جهانی دارند
  اقتصاد مونتاژ
  آنارشیسم، ایدئولوژی خرده بورژوازی
  آنارشیسم محصول اقتصاد مانوفاکتوری و رمانتیسم اشرافی فئودالی است
  آنارشیسم از زمان انقلاب فرانسه همیشه در کنار بورژوازی و ارتجاع دینی بود
  چه کامنت بی ربطی، ئرش اصلا استدلال وجود ندارد. روش استالینیستی ورشکسته است.
  بینش گسترده لازم ندارد
  در مغز مدعی آنارشیسم قلابی
  روشنفکر قلابی
  نه کتاب و منابع جدی تحقیقاتی خوانده
  سرگرم اینترنت و ویکیپدیای لیبرال
  دچار خودشیفتگی و توهم
  همچون مذهبی های داعشی،
  اندیشه جهانشمول ترقی خواه بشریت را با القاب جهالت آمیز به تمسخر مسگیرد
  برای ارضاء خود، دچار شعار نویسی های کودکانه و نمایشی است
  تفکرات منحرف اپورتونیستی رویزیونیستی دارد
  در خدمت سرمایه و ارتجاع و مذهب است
  ########

 2. درباره اصلاح رژیم،
  اصل رژیم پایش را توی یک کفش کرده و میگوید اگر قدرت سیاسی میخواهید اسلحه بکشید ببینیم کی قلدرتره. اصل رژیم رفته پای نظام چند قطبی جهانی. ایرانی های هوادار امپریالیستهای غربی هم فعلا نه وحدت دارند نه امکانات که مبارزه مسلحانه کنند. قدرتهای غربی هم که خودشان فعلا در تضادهای درونی و مسئله اوکراین و رشد امپریالیستهای چینی گیر هستند. پس اصلاحات سیاسی بی اصلاحات سیاسی. راه انقلاب چطور؟ تا وقتی که از مارکس مارکسیسم ساخته می شود، انقلابی در کار نخواهد بود.

 3. زبانت ریشه لاتین نداره، پادی غربی باید باشی که بنویسی “۳۰۰۰ سال اندیشه بشر”. برو اسمت را هم عوض کن بکن جان وین مارکسیست.

 4. کسانی که در انقلاب مخملی شرکت میکنند دو گروه هستند: 1 – اکثر توده های زن و کارگر که از عمق مسائل اجتماعی بی خبرند و در مقابل یک رژیم استبدادی و یا فاشیستی قرار دارند، 2 – شخصیتها و گروههای اجتماعی ی که میخواند سوار بر نارضایتی توده ها شوند.
  اگر زنان و کارگران ایران به درک واقعیات جامعه برسند و خواستار جامعه کمونیستی-آنارشیستی شوند، گروه دوم از آنها حمایت نخواهند کرد.
  در حقیقت، دشمنان انقلاب آنارشیستی-کمونیستی، اسلامیون، بورژوا لیبرالها، احزاب مارکسیستی و نژاد پرستها خواهند بود.

 5. وقتی کسی بینش گسترده لازم را نداشته باشد /مدام میپرسد رابطه موضوعات مطرح شده در نقد با هم چیست؟ /وقتی در مغز مدعی آنارشیسم قلابی/ فقط 2 کلمه شورا و انخلال دولت باشد /فکر میکند 200 سال آثار ماتریالیستی-دیالکتیکی یعنی وقت گدرانی/ و 3000 سال اندیشه بشر یعنی داستانسرایی. وقتی منبع مطالعه یک روشنفکر قلابی ؛ نه کتاب و منابع جدی تحقیقاتی، بلکه سرگرمی های اینترنتی و ویکیپدیای لیبرال باشد، او دچار خودشیفتگی و توهم میگردد / و همچون مذهبی های داعشی، اندیشه جهانشمول ترقی خواه بشریت را با القاب جهالت آمیز به تمسخر مسگیرد، و برای ارضاء خود، دچار شعار نویسی های کودکانه و نمایشی میگردد.اینها نشان میدهد که تفکرات منحرف اپورتونیستی رویزیونیستی،زیر عبای فزیبکارانه آنارشیسم، واقع گریز و در خدمت سرمایه و ارتجاع و مذهب است.

 6. انقلاب مخملی، انقلابی است که برای رهائی بشر از استثمار و استعمار نیست.
  انقلاب مخملی نه، انقلاب کمونیستی-آنارشیستی، آری.
  انقلاب مخملی به ضرر اکثر زنان و کارگران ایران تمام می شود، انقلاب کمونیستی-آنارشیستی به نفع آنها.
  انقلاب مخملی برای امپریالیستها بسیار کم هزینه و برای اکثر زنان و کارگران ایران بسیار پر هزینه است.
  برای اینکه شورشها در خدمت انقلاب مخملی نباشد، باید اعتصابات و شورشها و شعارها کمونیستی-آنارشیستی باشد.
  انقلاب کمونیستی-آنارشیستی احتیاج به تدارک و یادگیری دارد، یکشبه بوجود نمی آید.
  با رشد ذهنیت آنارشیستی-کمونیستی، هر نوع ارتجاعی (اسلامی و غربی و شرقی) پوک خواهد شد و فرو خواهد ریخت.
  بدون ذهنیت آنارشیستی-کمونیستی، مردسالاری و سرمایه داری و امپریالیسم و استبداد سلسله مراتبی ابدی خواهد بود.

 7. “دید و تحلیل آنارشیست نماها/ همیشه ارتجاعی بوده /چون ضد ملی و ضد چپ و جانبدار دین و آخوند هستند. شباهت زیادی به مائوئیست های سه جهانی دارند. اقتصاد مونتاژ زمان پهلوی و عربستان نفتی امروزی را ملی بشمار می آورند. آنارشیسم، ایدئولوژی خرده بورژوازی و محصول اقتصاد مانوفاکتوری و رمانتیسم اشرافی فئودالی است /و از زمان انقلاب فرانسه همیشه در کنار بورژوازی و ارتجاع دینی بود …”
  چه کامنت بی ربطی، ئرش اصلا استدلال وجود ندارد. روش استالینیستی ورشکسته است.

 8. دید و تحلیل آنارشیست نماها/ همیشه ارتجاعی بوده /چون ضد ملی و ضد چپ و جانبدار دین و آخوند هستند. شباهت زیادی به مائوئیست های سه جهانی دارند. اقتصاد مونتاژ زمان پهلوی و عربستان نفتی امروزی را ملی بشمار می آورند. آنارشیسم، ایدئولوژی خرده بورژوازی و محصول اقتصاد مانوفاکتوری و رمانتیسم اشرافی فئودالی است /و از زمان انقلاب فرانسه همیشه در کنار بورژوازی و ارتجاع دینی بود. مارکس و انگلس آنارشیسم را با قلم نقد خود،رسوا نمودند. کمونیسم ستیزی و انقلابی نمایی رمانتیسم با شعار فریبکارانه شورا و مخالفت با وجود دولت، فقط بهانه است تا آب به آسیاب دشمن بریزند. تنگ نظری و یک بعدی بودن فاشیستی آنارشیسم در آنجاست که /دست آوردهای فکری و عملی 3 هزار ساله بشری را انکار میکند /و مشعل راهنمای مبارزه با استثمار و بورژوازی و ارتجاع دینی آخوندی را / محدود میکند به 2 شعار شورا و انخلال دولت !رمانتیسم توهمی خود را بجای ماتریالیسم و دیالکت و پروسه تاریخی و هومانیسم و روشنگری و مبارزه طیقاتی و…. قرار میدهد، چون دچار ساده لوحی و تعصب جهالت است. فمنیسم آنارشیستی، مرد ستیزانه و سکسیستی و راسیستی است؛ یعنی خلاف اتحاد مرد و زن، کارگر و دهقان. آنارشیسم وطنی، عامل تفرقه و تخریب، و ضد زحمتکشان ایرانی در راه تقویت اسلام قرون وسطایی ، و استثمار سرمایه داران دولتی و خصوصی نعلینی است

 9. نمی شود انقلابی بود اما نقش آمریکا و امپریالیستهای غربی را در تخریب اقتصاد سرمایه داری ایران نادیده گرفت و از آنها تقاضای کمک هم کرد. اگر رژیم اسلامی مثل رژیم اسلامی عربستان بود، وضع اقتصادی ایران بسیار خوب بود. رژیمی مثل عربستان میخواهیم؟ نویسنده توضیح بدهد که بعد از سرنگونی چه نظم اجتماعی ی برای ایران در نظر دارد. مسئله ما هیچ وقت واقعا سرنگونی رژیم نبوده چون همه میدانند که باید برود، مسئله همیشه مسئله آلترناتیو بوده. تفاوت انقلاب و صد انقلاب در این قضیه است.

 10. دلیل فقر و خرابی اقتصادی در جامعه ایران تحریم اقتصادی آمریکاست.
  سرنگونی شاه انقلاب نبود.
  دادگاههای انقلابی رژیم در واقع دادگاههای ضد انقلابی بودند و هستند.
  شورشهای فعلی به درجه انقلاب نرسیده اند و سرنگونی انقلاب نیست.
  حداقل انقلاب هست از بین بردن مردسالاری، بردگی مزدی، امپریالیسم و استبداد سلسله مراتبی در محل کار.
  این مقاله بسیار سطحی و غیر انقلابی ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>