Comments

در سالگرد وداع با محمود درویش<br> ‌‌محمد علی اصفهانی — 5 دیدگاه

 1. منطق مردسالاری هم کم و بیش در غرب مثل همان نژادی پرستی ی هست که در کامنت قبلی توصیح دادم. فقط فرق قضیه در این است که بورژوا کردن زنان از خودی هاست. ،روابط مردسالارانه عمیقا در غرب وجود دارد و با ذره بین نه میکروسکوپ کاملا قابل روئیت است. بورژوازی زن با مرد در حفظ مردسالاری هم منافع است، چون مسئله ارباب بودن است و اگر در بردگان تضاد وجود داشته باشد، همیشه بنفع حاکم می باشد. یک مثال بورژوازی زن در آمریکاست. بورژوازی زن در آمریکا علنا مردسالار است و زنان فمنیست دائم در حال شکست خوردن از این بورژوازی هستند.
  فراموش نشود که مردسالاری خود یک نظام اخلاقی-اجتماعی- اقتصادی نیز هست و به سرمایه داری بستگی ندارد. سرمایه داری صرفا شکل اعمال بردگی زن را تغییر داده.
  آنارشیست

 2. یکی از وجوه ارتجاع، نژادپرستی است.
  نژادپرستی در دموکراسی غربی ریشه عمیقی دارد و از طریق سیاستمداری بورژواها نه تنها از بین نمی رود، بلکه کاملا حفظ میشود.
  نژادپرستی غیر غربی هم داریم. نژادپرستی را ارتجاعیون همه جا میتوانند همیشه با وطن پرستی علم کنند.
  فعلا، نکته ای کوتاه در مورد نژادپرستی امپریالیستهای دموکرات غربی:
  عقب نشینی بورژواهای غربی در مقابل تعرض به نژاد پرستی بسیار تاکتیکی و هوشیارنانه بوده است. بورژواهای غربی (اربابان بردگی مزدی در غرب) به افراد نژادهای غیر خودی امتیاز میدهند که مثل طبقه حاکم خودشان باشند اما به نژادپرستی توده های هم نژاد خود اصلا دست نمیزنند. برای همین میتوان گفت که دولتهای دموکراتیک غربی فقط از قشر بورژوا و پولدار شده و یا سودآور نژاد قربانی دفاع میکنند و یا فقط آنها را حمایت میکنند. این کمک میکند که این اربابان اختلافات درونی قشر برده و ابله شده جامعه را نگه دارند و خودشان اربابی کنند.
  زنان و کارگران غربی و نژادهای غیر غربی باید گول این ترفند را نخورده، باید با هم متحد شوند و محو نژادپرستی را با از بین بردن کلیت و جامعیت اقتدارگرایی (همه ابعاد اقتدارگرایی) دنبال نمایند.
  در ارتباط با این مقاله، زنان و کارگران اسرائیل گول اربابان خود را خورده اند و تاکنون قربانی بوده اند. اربابان صهونیست در قصر زندگی میکنند، زنان و کارگران یهودی اسرائیل در مجتمعات آپارتمانی فشرده تحت وحشت تروریسم فلسطینی. خوب زن و کارگر یهودی و عرب را بجان هم انداخته اند تا بر آنها اربابی کنند.
  آنارشیست-کمونیست

 3. حال که مقاله در مورد اسراییل و فلسطین است، بجاست که توضیح بدهم که چرا فکر میکنم یکی از عوامل خارجی پیدایش جمهوری اسلامی، پیدایش اسرائیل است. البته کوتاه و مختصر و بصورت لیست.
  عوامل خارجی پیدایش جمهوری اسلامی:
  ۱ – با جهانی تر شدن بردگی مزدی غربی ها، سرمایه داران اسلامی خاورمیانه آمادگی پذیرش سکولاریسم بورژوایی را پیدا کردند، این علیه آتوریته روحانیون حاکم، یعنی متحدان شاهان بود.
  ۲ – سکولاریسم بردگی مزدی در خاورمیانه رو به رشد گذاشت تا اینکه اسرائیل را در قلب خاورمیانه بنا کردند. اسرائیل حاکمیت اسلامیون را زیر سئوال برد و آنها را ضعیف و درمانده نشان داد. این باعث جنب و جوش ارتجاع اسلامی در منطقه شد.
  ۳ – پیدایش اسرائیل بضرر سکولارها تمام شد چون اسلامیون واپسگرا از طریق ضد اسرائیل بودن قدرت گرفتند. تضعیف سکولاریسم در چهارچوب ارتجاع، یعنی تقویت مذهب.
  ۴- قبلا سیستم روحانیت برای توجیه شاهنشاهی بود، با وطن فروشی مدرن شاهان دست نشانده، روحانیون تصمیم گرفتند امور کار آتوریته خود را خودشان بعهده بگیرند تا هم “وطن” را نجات بدهند و هم آتوریته ارتجاعی در حال از دست رفتن خودشان را.
  ۵ – امپریالیستهای مارکسیستی-استالینیستی نیز مزید بر علت شدند چون آنها آتئیست بودند و ادعای کمونیسم داشتند، هر چند به دروغ.
  .
  بدینسان ذهنیت اسلامی ضد سکولار، ضد شاه و ضد غربی و ضد مارکسیستی شکل گرفت و دولت جمهوری اسلامی زمینه پیدایش یافت.
  .
  چیزیکه امروز داریم، یک جامعه اسلامی شیعه بردگی مزدی تحریم شده توسط امپریالیستهای غربی و بخشا حمایت شده توسط امپریالیستهای شرقی است.
  تحریمها از بین نخواهد رفت مگر اینکه جمهوری اسلامی نوکری کامل غرب را بپذیرد. حمایت امپریالیستهای شرقی محدود خواهد بود، مگر اینکه جمهوری اسلامی کاملا نوکری آنها را بپذیرد. بعلت طبیعت ضد زن و ضد علم اجتماع بودن جمهوری اسلامی، رشد علمی و صنعتی و اقتصادی و امپریالیست شدن جمهوری اسلامی وجود ندارد.
  .
  نقش مبارزات کارگران علیه بردگی مزدی در اسرائیل، کشورهای عرب منطقه و ایران و پاکستان و افغانستان تا بحال بعلت نفوذ ارتجاع مارکسیستی (نه مارکس) ناجیز بوده است و حتی رفرم هم حاصل نکرده که هیچ، رفرمهای پر سر و صدای درونی کشورهای غربی هم در حال پس گرفتن هستند. دلیل ناچیز بودن جنبشهای ضد ارتجاع زنان و کارکران، ورشکستگی سیاسی-اقتصادی دولتهای مارکسیستی ست. از اول هم همه آنارشیستها حدس میزدند که “کمونیسم” دولتی مارکسیستی چیزی جز ارتجاع ملی و سرمایه داری دولتی نخواهد بود.
  .
  راه آزادی در خاورمیانه با سایر کشورها یکی است، مبارزه و پیروزی علیه این ابعاد ارتجاع، لیست حداقل:
  مردسالاری
  بردگی مزدی (سرمایه داری)
  امپریالیسم
  استبداد سلسله مراتب
  .
  فعالین انقلابی ایرانی ناجارند که برای موفقیت، در جبهه درونی اپوزیسیون، جلوی رشد دو جریان را بگیرند:
  لیبرالیسم و دموکراسی خواهی که چیزی نیست جز باز کردن راه برای اربابان بردگی مزدی غربی.
  مارکسیسم که چیزی نیست جز باز کردن راه برای اربابان امپریالیست شرقی، امپریالیسمی که هنوز کاملا شکل نگرفته ولی خواهد گرفت.
  در حقیقت، با اینکار، داریم جلوی انقلابی جلوه دادن تضادهای درونی ارتجاع را میگیریم.
  .
  پس،دجنبش ضد ارتجاع در ایران زمانی موفق خواهد بود که بتواند در عین حال جنبشی آنارشیستی-کمونیستی (نه مارکسیستی) در منطقه و جهان باشد. تنها توسط این راه هست که مردم جامعه ایران میتوانند رشدی سالم و همگانی داشته باشند و با مردم (زنان و کارکران) فرهنگهای دیگر در آمیزند. درآمیختگی فرهنگی فعلی،تاکنون محدود، مردسالارانه، کالائی، امپریالیستی و نوکرمابانه بوده است.
  .
  آنارشیست-کمونیست

 4. ایرانگرائی با آنارشیسم (آنارکو) در تضاد است. جامعه آنارشیستی نمیتواند با کوته فکری ملی بوجود بیاید.
  بدون مبارزه آنارشیستی – کمونیستی زنان و کارگران اسرائیلی و فلسطینی و منطقه با ارتجاع حاکم بر منطقه و جهان، هیچ واقعیتی تغییر نخواهد کرد.
  ارتجاع یعنی سلطه جویی مثل مردسالاری، سرمایه داری، امپریالیسم و درست کردن سلسله مراتب قدرت و غیره.
  آنارشیست

 5. سپاس. یک فاتحه و صلوات برای روح این مرحوم
  ادبیات مقاومت ایران در زمان پیش از انقلاب مرهون شعر انقلابی محمود درویش بود. گرچه ایرانیان در زمان مشروطه نیز خالق ادبیات و شعر انقلابی بودند.
  در نیمه دوم قرن 20 ادبیات رئالیسم سوسیالیستی چپ و تئوریهای مبارزانی مانند سارتر در باره ادبیات مسئول و اجتماعی بی تاثیر روی شعر محمود درویش و شعر مبارز و مقاوم ایرانی نبود.پویان و گلسرخی و صمد بهرنگی و سعید سلطانپور و فروغ و شاملو و …. از کاروان این روشنگران و هومانیست های ادبی بودند. راهشان مستدام و یادشان پایدار !
  آنارکوی ایران گرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>