Comments

شکست نسبی کهنه گرایی ایدئولوژیکی از نوگرایی و علمگرایی/ اکبر دهقانی ناژوانی — 20 دیدگاه

 1. از ۳۵۰۰ سال قبل از میلیاد تا به امروز، حداقل، حدود یک میلیارد و صد میلیون انسان در جنگها کشته شده اند. مسئول این جنگها، وطن پرستان و مذهبیون و جامعه طبقاتی ساخته شده توسط ذهن بنظر من مریض آنهاست. جای این دولتمداران و سیاستمداران تیمارستان و زندان است نه کاخها.
  منبع
  jstor.org/stable/23609808
  War Related Deaths Since 3000 BC
  آنارشیست

 2. ضد زنان و ضد کارگران اخلاق پلیدی دارند و باید ادب بشوند. ضد وطن پرستان چون دنبال ایجاد وحدت در میان زنان و کارگران جهان هستند، انسانگرا و انسان دوست هستند و اخلاق خوبی دارند و باید تشویق بشوند.
  بسیاری از زنان شرق و غرب و شمال و جنوب گوش مردان مردسالار را خوب گرفته اند و ادبشان کرده اند، بزودی نوبت مردسالاران ایرانی هم خواهد رسید.
  اما کار کارگران بعلت فساد مارکسیسم هنوز خراب است و کار کمی طول میکشد. اول باید ماتریالیست تاریخی های طرفدار و نوکر بورژوا ها خوب افشا شوند تا دور و ور خود مگس جمع نکنند.
  آنارشیست

 3. آنارشیسم زنانه اقلیمی تجزیه طلب، مرامی ارتجاعی است چون با زمین ودریا و سماوات دشمن است. ضد تجدد و ضد وطن و ضد مرد و ضد دمکراسی و ضد سوسیالیسم و ضد کارگر و ضد برزگر و ضد ایران و ضد فارس و ضد علم و ضد تکنیک و ضد امید و ضد خوشبینی و ضد آینده نگری است.

  آنارشیسم ویکیپدیایی اقلیمی زنانه مرد ستیز، فرقه ایست مذهبی در کنار ادیان ابراهیمی ؛چون امیدی به نجات بشر در این دنیا ندارد و منتظز زندگی بعد از مرگ در روز قیامت است. امام زمان برای ظهور نیاز به آنارشیست های وطنی انتحاری دارد که ماتریالیست و دیالکتیکی و علم گرا و پسامدرن نباشند ، ولی معتقد به دست ناپیدای کینز در روز قیامت، و دمیدن شیپور سروش جبرئیل ثانیه شماری کنند.
  آنارشیست حجتیه ایی

 4. تا اینجا دیدیم که:
  ۱ – نوگرایی و علمگرایی دردی دوا نمیکند چون استثمارگر و استعمارگر از نوگرایی و علم استفاده کرده و زندگی توده ها را تباه میکند.
  ۲ – دیدیم وطن پرستی هم ایدئولوژی استثمارگری و استعمارگری است و زندگی آسوده و راحت برای زنان و کارگران با وطن و مردسالار و سرمایه دار ممکن نیست.
  آنارشیست

 5. “کارگران ولی ماتریالیست هستند چون با واقعیت و ماده و طبیعت سر و کار دارند.”
  اگر کارگران ماتریالیست هستند چرا چند میلیارد از آنها به کلیسا و مسجد و معبدهای دیگر می روند؟
  ادعای مارکسیست بودنت هم ناشیانه است!
  آنارشیست

 6. تقصیرت نیست. از انارشیست نمای اقلیمی ویکیپدیایی انتظاری نیست. در هیچ زمینه تئوریک سواد مینیمال را نداری. فقط 2 شعار :شورا و انحلال دولت. با چاشنی مردستیزی و خیانت به وطن.مبارزه ات در خط سازمانهای امنیتی یعنی مبارزه با کمونیسم و دمکراسی است.
  در جریانات جدا شده از حزب توده گروهی خود را سوسیالیست خداباور نامیدند. رهبرشان به امریکا فرار کرد و در آنجا فوت کرد.
  اشکال کار آنجاست که بدلیل بیسوادی ات حتی خودت را نمیشناسی. یعنی نمیدانی که مذهبی و ایده آلیست و مرد ستیز و میهن ستیز و مردم ستیز و منفرد و حجاب دوست هستی.
  باید از آنهایی که ترا به خودت شناساندن سپاسگزار باشی وگرنه در جهل مرکب باقی میماندی.
  بجای ابنهمه تظاهر و فضولی و ادعا و شعار و لاف و گزاف در فضای مجازی، برو در کنج خانه بنشین و چند کتاب ضروری؛ حداقل در باره آنارشیسم فلک زده ات مطالعه کن تا اینجا حیثیت و بقول خودت؛ کرامت ،آنارشیست های جهان را برباد ندهی.
  مارگسیست مانند شمع عسل امثال شماها را در دست دارند چون ماتریالیستی دیالکتیکی تاریخی منطقی هومانیستی و انقلابی می اندیشند.

 7. خرافه وطن پرستی ات افشا شد حالا شروع کرده ای به دروغگوپی. نوشتی: «قبلا درایران ،سوسیالیستهای خداباور وجود داشت. تو هم از نوع آنارشیست های خداباور هستی.!» در بحث باختی حالا دروغ میگی؟ دروغ گوپی کمکی به تو نمیکند. مخالفت با ماتریالیسم به معنای اعتقاد به خدا و جادو و خرافات دیگر نیست. کی میخواهی کمی این جور چیزها را بفهمی؟ تو نمیدونی که حتی ایده الیسم هم اعتقاد به خدا و جادو و غیره نیست. کم سوادی کاریش نمیشه کرد.

  آنارشیست.
  .

 8. تحلیل کمونیستی، طبقاتی است و نه احساسی و خوش آمدن یا نیامدن !
  به این دلیل حتی خودت را ماتریالیست نمیدانی یعنی ایده آلیست و مذهبی هستی. حمایت ات از آخوند و از حجاب اسلامی به همین دلیل است.
  قبلا درایران ،سوسیالیستهای خداباور وجود داشت. تو هم از نوع آنارشیست های خداباور هستی.!!
  کارگران ولی ماتریالیست هستند چون با واقعیت و ماده و طبیعت سر و کار دارند.
  تو یک فرد مذهبی ایده آلیست هستی.آنارشیست ها اغلب تخیلی هستند. سوسیالیسم تان تخیلی استت و انگلس 180 سال پیش آنان را افشا کرد چون فقط مزااحم رهایی کارگر و دهقان و زن و خلق و وطن هستند.
  آنارشیست اقلیمی ویکیپدیایی!

 9. بر اساس منطق این تو هستی که باید بری ایران نه من چون تو عاشق وطن هستی، من در هر کشوری راحتم چون وطن پرست نیستم، من روی کره زمین زندگی میکنم و هیچ مالکی را برسمیت نمی شناسم، من هستم و کره زمین. به همان وطن پرستهای ایران ویزای دایم بده همشون می آیند خارج. چرا؟ مردسالاری و سرمایه داری (بردگی مزدی) تحت سلطه امپریالیستها در ایران.
  پس تو در عالم هپروت زندگی میکنی ، من در واقعیت زندگی میکنم. ولی بنظرم تو واقعیت را میدانی و فریب کاری میکنی. میخواهی مثل خمینی که از اسلام استفاده کرد از وطن استفاده کنی. از ما آنارشیستها هم خوشت نمی آید چون ریاکارها را افشا میکنیم. ما هم افتخار میکنیم که از امثال تو از ما خوششان نمی آید. مارکسیستها هم از ما خوششان نمی آید چون نشان دادیم که دیکتاتور و دروغگو و سلطه طلب هستند و کشورهایشان شد قفس کارگران.
  آنارشیست

 10. اگر به شعارها و ادعاهای هپروتی ات باور داری، از وطن غربیها و بورژوازی سوء استفاده نکن، و برگرد به وطن خودت، تا آنجا هم زنان و کارگران، شعار بی وطنی ات را با منطق خشن زور پاسخ دهند.
  آنارشیست خداباور ویگیپدیایی

 11. کارتن خوابها و ولگردها همه بخاطر وطن است که به این روز افتاده اند. کارگران وطن را به اتحاد علیه مردسالاری و استثمارگری ترجیح داده اند و چوبش را هر روز میخورند. در وطنهاست که فقر و بدبختی وجود دارد. در کجای دنیا فقیرها بی وطن هستند؟ همه جا وطن دارند. وطن در حقیقت ملک اربابان مردسالار و سرمایه دار است نه کارگران. زنان و کارگران چیزی جز زنجیر پایشان ندارند. وقتی مردسالاری و استثمار وجود دارد، اربابان حاکم باید یکجوری اینها را توجیه کنند. چگونه؟
  مذهب می سازند میگویند خدا فرموده که سرکوب و استثمار شوند.
  وطن می سازند میگویند برای محافظت از حمله خارجی هاست.
  دموکراسی می سازند میگویند برای آزادی استثمار شوید و در جبهه بمیرید.
  مارکسیسم می سازند میگویند برای دولت طبقه کارگر مثل خر کار کنید..
  هی میگن خانواده!
  منظورشان این است که زنان توله بیاندازند تا توله ها بشوند فاحشه و کارگر وطن آنها.
  با وطن و خانواده گله داری و دام داری از انسانها درست کرده اند.
  شاید همه را گول بزنید، ما آنارشیستها را نمیتوانید فریب بدهید.
  …..
  آنارشیست

 12. وطن بدون مردسالاری و استثمارگری ممکن نیست و از هر دو تغذیه میکند. مردسالاری که در حال عقب نشینی است و زنان دارند یاد میگیرند که گوش مردسالاران را بگیرند و آدمشان کنند، بزودی نوبت اربابان ترسوی سرمایه دار هم می رسد. وقتی کار مردسالاری و سرمایه داری تمام بشه، وطن هم با آنها به درک واصل خواهد شد.
  آنارشیست

 13. اگر وطن ارتجاعی است،همین امشب خانه ات را ترک کن و در خیابان بخواب ،تا متوجه شوی همان کارگر ارتجاعی چه بلایی سرت می آورد.!
  انارکوی اقلیمی ویکیپدیایی

 14. جاوید شاه و جاوید وطن و این حرفها ارتجاعی و ضد بشریه. فقط آزادی زن و کارگر از مردسالاری و بردگی مزدی انقلابی است.
  آنارشیست

 15. چی شد؟ نتونستی جواب بدی؟ چرا مثل نازی ها دوباره شروع کردی به نوشتن خزعبلات بجای ادامه بحث؟ آری علم اجتماع نسبی نیست، جواب داری یا نه؟ جواب نداری و جایش خزعبلات نوشتی که کمال بی صداقتی و بی منطق بودن است. حالا یک سئوال، چرا فاشیستها و نازی ها و صهیونیستها و امپریالیستها همه وطن پرست هستند؟
  آنارشیست
  ضد-اقتدار
  آنارکوفمیست
  آنارکوسندیکالیست
  آنارکوکمونیست

 16. برای درک مفاهیم علوم انسانی باید حداقل سواد اجتماعی و صداقت بحث دور از شارلاتانیسم و جعل و تحریف را داشت.و بتوان بشکل تاریخی اندیشید و نه در قرن 21 بودن و ویکیپدیا و اقلیم کردستان را مدینه فاضله توصیه کردن و در وطن غربیها زیستن و شعار انحلال وطن 85 میلیون ایرانی را برای خوشامد دشمن فریاد زد.
  آنارکو-فمنیست

 17. “در علوم اجتماعی بعضی قضاوتها نسبی است و نه مطلق.”
  مثلا آدم کشی نسبی است؟ استثمار کردن نسبی است؟ استعمار نسبی است؟ این خزعبلات را از کجا درآوردی، از مکتب هیتلر وطن پرست؟
  آنارشیست

 18. در علوم اجتماعی بعضی قضاوتها نسبی است و نه مطلق. مثلا در قرون وسطا ماتریالیسم مکانیکی نسبت به ماوراء طبیعت و باور به روح و جن، مترقی تر و علمی تر بود.
  بورژوازی در آغاز رشد، از فئودالیسم و یکه تازی کلیسا و شاهان دیکتاتور مترقی تر بود. انتخاب میان بد و بدتر بود.
  ولی یک آنارشیست اقلمیی ویکیپدیایی مرد ستیز تجزیه طلب، که آشنایی و مطالعه فلسفه و تاریخ تفکر بشر در طول 3000 سال گذشته را، خزعبلات مینامد،
  وفقط آشنایی با شورا و حکومت غیر هرمی و تخریب دولت را کافی میداند، از درک و فهم علوم انسانی و عاوم اجتماعی؛ و تغییر و تحولاشان در طول هزاره های گذشته بی اطلاع است، صلاحیت قضاوت تایخی پیرامون تئوریهای این علوم مانند فلسفه و مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و آنارشیسم و اسلام و بورژوازی را ندارد.چون دچار جهل مرکب است.
  ضد-اقتدار

 19. ماتریالیسم هم به بدی موناد است چون مفهوم «ماده» متکی به تاریفی است که هیچکدام قانع کننده نیستند. برای همین اتکا به علم لازم است نه فلسفه و فلسفه بافی.
  آنارشیست

 20. نه نوگرایی و نه علمگرایی بخودی خود برای بشریت خوب نیستند. مثال: بمب اتم نو بود و علمگرایانه درست شد. وطن پرستی نویسنده در حقیقت خیلی عقب افتاده و عتیق است. وطن را در عهد عتیق با سر نیزه به آدمها تحمیل کردند.
  آنارشیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>