Comments

تمایزات اصلی آلترناتیو کارگری با آلترناتیو های بورژوایی ایران چیست؟ / هادی میتروی — 10 دیدگاه

 1. در ارتباط با مقاله،
  دولت شورایی تفاوت چندانی با دولت دموکراتیک بورژواها ندارد. نظم شورایی انقلابی آن است که محل کار و زندگی را کلکتیو و شورایی کند نه انتخابات بورژوازی را. مارکسیستها باید اندیشه دولت را از مخیله شان دور بیاندازند تا واقعا به طبقه تحت سلطه بپیوندند.
  آنارشیست

 2. مزایای دیدگاه آنارشیستی:
  #
  علیه هر نوع سلطه است.
  زنان و مردان جهان را علیه ارتجاع محلی و جهانی متحد می سازد.
  روابط انسانها رابر مبنای استدلال و علم قرار میدهد نه شانتاژ و عبارت پردازی.
  کمونیستی است یعنی استثمار نیروی کار را از بین می برد.
  کلکتیو و شورایی است یعنی همه در کار گروهی محل کار و زندگی تصمیم گیری میکنند نه اربابان صاحب سرمایه و نه رئیسها.
  علیه کیش شخصیت است تا همه انسانها متکی به عقل خود باشند.
  انعطاف پذیر است یعنی تکامل یابنده است، یعنی متکی به ایده هایی شبیه اصول دین نیست و نقد را می پذیرد و به آن توجه میکند و به بحث میگذارد.
  #
  آنارشیست

 3. درباره این کامنت که از همان “آنارکوفمنیست ضد مرد ستیز” است:
  .
  “فقط شارلاتان ها وجود طبقات و اقشار و اصناف دیگر غیر از طبقه کارگر را انکار میکنند، و با سکتاریستی کردن شعارها مانع شرکت همه جانبه کل خلق در جنبش میشوند. به این میتوان گفت اکونومیست گرایی . یعنی کارگر زده گی فریبکارانه!
  هفتاد درصد از جمعیت ایران :کشاورز و طبقه متوسط و خرده بورژوازی و زنان و بخش خدمات و روشنفکران و دانشجویان و محصل ها و نیروهای نظامی وغیره هستند.”
  .
  محتوای این کامنت در کامنت قبلی نقد شده است. فقط حالا او از خجالت افشا شدن فضل فروشی اش مجبور شده اسم نگذارد.
  .
  منطق و علم پیروز است.
  .
  حال به اسمی که برای خودش ساخته می پردازیم، یعنی آنارکوفمنیسم ضد مرد ستیز.
  .
  آنارکوفمنیسم یعنی فمنیسم آنارشیستی. فمنیسم آنارشیستی یعنی اعتقاد به رهایی از مردسالاری از زاویه دیدگاه آنارشیستی. دیدگاه آنارشیستی دیدگاهی است که معتقد است نباید سلطه انسان بر انسان وجود داشته باشد وگرنه جامعه انسان مریض و ضد خود است. فمنیسم آنارشیستی دیدگاه درستی در آزادی انسان و آزادی زن است.
  .
  “ضد مرد ستیز” ، از ایدئولوژی تازه اختراع شده فاشیستهای ضد زن اروپا اقتباس شده. اخیرا سرمایه داران مذهبی هوادار بردگی مزدی و ضد زن در اروپا و آمریکا جنبشی براه انداخته اند بعنوان آزادی مرد تا جنبش زنان را لوث کنند. آنها ترامپ را هم رهبر میدانند. ایشون هم همین ایده را علیه زنان اقتباس کرده تا برای رژیم ضد زن اسلامی خود شیرینی کند.
  .
  ترفند ایشون در سایت روشنگری کاملا با شکست روبرو شده و او مجبور شده دائم اسم عوض کند و از یک بی آبرویی و لو رفتن، به بی آبرویی دیگر پناهنده شود.
  .
  روزی زنان کارگر و زحمتکش ایران و جهان به درک ایده آزادی بخش آنارشیسم-کمونیستی می رسند و بساط مردسالاری و مردسالاران بورژواها و طبقه بورژوا اسلامی و سکولار را جمع کرده به آشغال دونی می اندازند.
  .
  علم و منطق همیشه پیروز است.
  .
  آنارشیست

 4. فقط شارلاتان ها وجود طبقات و اقشار و اصناف دیگر غیر از طبقه کارگر را انکار میکنند، و با سکتاریستی کردن شعارها مانع شرکت همه جانبه کل خلق در جنبش میشوند. به این میتوان گفت اکونومیست گرایی . یعنی کارگر زده گی فریبکارانه!
  هفتاد درصد از جمعیت ایران :کشاورز و طبقه متوسط و خرده بورژوازی و زنان و بخش خدمات و روشنفکران و دانشجویان و محصل ها و نیروهای نظامی وغیره هستند.

 5. حال بررسی این دو جمله:
  .
  ““جوامع فعلی جهان سوم از حالت 2 قطبی بیرون آمده، و خلق :غیر از طبقه کارگر شامل: اقشار و طبقات و گروهها و اصناف و جنسیت های دیگری مانند: کشاورزان و بخش خدمات و کارمندان و دانشجویان و جوانان و زنان و نیروهای ارتش و خرده بورژوازی و طبقه متوسط و گروههای قومی و اتنیکی و غیره است.
  برای ممانعت از جنگ داخلی و تفرقه میان خلقی، باید شعار جبهه متحد خلق داد ،و نه فقط شعار سکتاریستی و ابلهانه کارگر کارگر که متعلق به زمان جنگ سرد است، داد.”
  .
  1 – چیزی بنام جهان سوم وجود ندارد. جهان هست طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار. حرف مارکس درست بود.
  2 – فعلا هیچ روش استثماری جز مردسالاری و بردگی مزدی (سرمایه داری) وجود ندارد.
  3 – کشاورزان یا سرمایه دار کوچک هستند و یا کارگر.
  4 – بخش خدمات یک قشر از جامعه نیست، بخشی از اقتصاد است که در آن یا سرمایه دار داریم و یا کارگر.
  5 – کارمندان پائین رتبه همگی برده مزدی هستند، یعنی کارگرند ودرصد عظیم کارمندان می باشند.
  6 – دانشجویان یا کارگران آتی اند و یا سرمایه داران آتی، اما اکثر آنها کارگران آتی خواهند بود.
  7 – ارتشی ها مولد نیستند که بگوئیم کارگرند و یا سرمایه دار، اما اصل نهاد ارتش نیروی سرکوب است و نهادی ارتجاعی می باشد. مثلا یک شکنجه گر ممکن است حقوق بگیر باشد، اما مولد نیست و بخشی از طبقه سرمایه دار است.
  8 – خرده بورژوازی همان بورژوازی است با دسترسی به سود کمتر.
  9 – طبقه متوسط اصلا وجود خارجی ندارد.
  10 – قوم ها مثل کرد و ترک یا سرمایه دارند و یا کارگر.
  .
  پس جامعه ایران و جهان اساسا بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار تقسیم شده و استثمار کارگران از طریق سرمایه داران مسئله اصلی است.
  .
  حال در مورد این:
  “و نه فقط شعار سکتاریستی و ابلهانه کارگر کارگر که متعلق به زمان جنگ سرد است”
  .
  فکر کنم حالا همه میدانند که ابله واقعی چه کسی و چه کسانی هستند. آنهائی هستند که واقعیت تضاد بین مرد و زن، کارگر وسرمایه دار را نفی میکنند.
  .
  آنارشیست

 6. تمایز اصلی آلترناتیو بورژوازی و الترناتیو کمونیستی در این است که در آلترناتیو بورژوازی استثمار نیروی کار هدف نیست و فقط شکل و شمایل دولت از همه مهمتر است. برای همین بعد از سرنگونی، سرمایه داران سکولار (عین همان سرمایه داران مذهبی) کار استثمارگری و ثروتمند شدن و سرکوب را ادامه خواهند داد.
  آنارشیست

 7. به آرام بختیاری
  مهمترین و کلیدی ترین خصوصیت ارتجاع این است که نمیتواند پاسخ منطقی و علمی به نقد نظراتش بدهد و برای همین نظر دادن را ممنوع میکند.
  آنارشیست

 8. این دو جمله:
  .
  “جوامع فعلی جهان سوم از حالت 2 قطبی بیرون آمده، و خلق :غیر از طبقه کارگر شامل: اقشار و طبقات و گروهها و اصناف و جنسیت های دیگری مانند: کشاورزان و بخش خدمات و کارمندان و دانشجویان و جوانان و زنان و نیروهای ارتش و خرده بورژوازی و طبقه متوسط و گروههای قومی و اتنیکی و غیره است.
  برای ممانعت از جنگ داخلی و تفرقه میان خلقی، باید شعار جبهه متحد خلق داد ،و نه فقط شعار سکتاریستی و ابلهانه کارگر کارگر که متعلق به زمان جنگ سرد است، داد.”
  .
  این کامنت را برای همیشه نگه خواهم داشت. این بیان هیولایی است که اقتدارگراها می سازند، یعنی فاشیست ضد زن و ضد کارگر وطن پرست. برای درک کامل دیدگاه امثال خمینی و استالین و فلاسفه بورژوا لیبرال و سیاستمداران آنها، نباید صرفا سخنان آنها را فهمید، باید اعمال و حرفهای اوباشان شان را هم بررسی کرد.
  .
  آنارشیست

 9. جوامع فعلی جهان سوم از حالت 2 قطبی بیرون آمده، و خلق :غیر از طبقه کارگر شامل: اقشار و طبقات و گروهها و اصناف و جنسیت های دیگری مانند: کشاورزان و بخش خدمات و کارمندان و دانشجویان و جوانان و زنان و نیروهای ارتش و خرده بورژوازی و طبقه متوسط و گروههای قومی و اتنیکی و غیره است.
  برای ممانعت از جنگ داخلی و تفرقه میان خلقی، باید شعار جبهه متحد خلق داد ،و نه فقط شعار سکتاریستی و ابلهانه کارگر کارگر که متعلق به زمان جنگ سرد است، داد.
  حکومت پولپوت در کامبوج و انقلاب فرهنگی چین که افراد عینکی و لباس تمیز را در خیابان مانند زمان فاشیسم لینچ میکردند، در خاطرهها بجا مانده.
  آنارکو فمنیست ضد مردستیز

 10. از جناب آقای مازیار رازی:
  https://www.azadi-b.com/?p=36819
  کار این آقا شده اینکه نقد آنارشیستها را از احزاب و دولت های مارکسیستی بپذیرد و تو تا بزند تو سر آنارشیستها بگوید نه این بحث ماست، اصلا مارکس هم همینو میگفت! ایشون آدم را یاد خمینی و رژیمش می اندازد. خمینی هم یکدفعه شد طرفدار کارگر و طرفدار دموکراسی و ضد امپریالیست با زدن تو سر کارگران و لیبرالها و ضد امپریالیستها.
  آنارشیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>