Comments

ناامیدی بزرگ کردها <br>Vicken CHETERIAN برگردان شهباز نخعي  — 8 دیدگاه

 1. جناب آنارشیست،
  آنارشبست طرفدار همبستگی ژنی ندیده بودیم.
  حالا فرض کنیم که ما ایرانی نیستیم، چه ایرادی دارد، آدم که هستیم، نه؟ چه اشکالی دارد، بگذار آذربایجان ها یک کشور بشوند، کرد ها یک کشور. بلوچها هم بروند. حتی ایران بجای داشتن چندین استان بشود چندین کشور. چه اشکالی دارد. اکر انتخاب مردم باشد جه اشکالی دارد؟
  درست است که بخاطر جدا شدن از ایران خونریزی راه انداخت؟ البته که نه. جدا شدن که آدم کشی نیست، چرا باید آدم کشی برایش راه انداخت. اصلا به عقل جور در نمی آید.
  ژن ایرانی یعنی چه؟ همه ژن آدم داریم. آدمها ممکن است بخواهند جدا زندگی کنند، ممکن است بخواهند با هم زندکی کنند. برای این انتخاب ها خونریزی راه انداختن دیوانگی و جنایت علیه بشریت است.
  آنارشیست-کمونیست

 2. بهتر است کردهای کشورهای مختلف برای الحاق به کشور ایران کوشش کنند چون ایرانی هستند و فرهنگ و تاریخ و زبان و ژن شان ایرانی است. اگر قرار باشد هر منطقه و استان و ولایت و ایالت برای فرار ار فقر و دیکتاتوری شعار جدایی بدهد سنگ روی سنگ قرار بند نمیشود و کشورهای عقب افتاده بیشتر اسیر امپرالیسم و نظام های دینی و بلوک های استثمارگرقرار میگیرند.

 3. “آدم پر مدعا را باید یه جوری خنثی کرد”
  خیر،
  پر مدعا بودن توهم شماست.
  کسی که پر مدعاست عقایدی دارد که نمیتواند از آن دفاع کند. پس، روش انقلابی مبارزه با پر مدعا دیالوگ استدلالی و علمی با اوست که تو فاقد توانائی آن هستی و برای همین به روشهای ارتجاعی و ضد بشری یعنی دزدی نام روی آورده ای.
  .
  “سلاح نقد همزاد نقد سلاح است”
  اول نقدت را بصورت استدلالی و علمی بکن بعد دنبال اسلحه برو. اگر نتوانی با استدلال و فاکت نظر کسی را رد کنی و به اسلحله متوسل شوی، میشوی صد در صد ارتجاعی و این دزدیدن اسمهای من و تحت آن اسمها کامنتهای بی محتوای ضد آنارشیستی نوشتن است، کاری دقیقا ارتجاعی و نتیجه ضعف تو.
  آنارشیست-کمونیست

 4. جناب آنارکو-فمنیست،
  فکر کنم تجربه کردید که اگر توهین کنید کامنت شما درج نمی شود، بسیاری از کامنتهای من هم درج نشده است. روشنگری کار اشتباهی نکرده است.
  پس، میتوان نتیجه گرفت که من هیچ توهینی نمی کنم چون اگر توهین بکنم، کامنتم حذف می شود. من حتی توهین نکرده ام کامنتم حذف شده است.
  من بر خلاف شما از اسم کسی استفاده نکرده ام. اما شما اسمهای سایق من را دزدیده اید.
  هر کس که کامنتها را با دقت مطالعه کرده باشد، میداند که اسامی ضد-اقتدار و آنارکوسندیکالیست قبلا استفاده شده و متعلق به آنارشیستی هست که در سایت روشنگری کامنت می نویسد و آن من هستم. محتوای کامنت و روش نگارش من مثل همه خاص خود من است، فکر کنم همه اینر میدانند، مخصوصا ماموران امنیتی ارتجاع.
  پس لطفا دست از استفاده از اسمهای سابق و فعلی و آتی من بردارید و نظرات خودتان را تحت نامهای ابداعی خودتان بنویسید. درست نیست که از اسم کمونیستی و یا آنارشیستی من و یا غیره استفاده کنید و کامنتی بنویسید که ضد کمونیستی و ضد آنارشیستی است. این کار ناصداقتی و ارتجاعی است و من در مقابل آن کوتاه نمی آیم تا دست از اینکار بردارید. این برخورد شما شخصی و متعرضانه است.
  هر صفت شخصی ی که من دارم، شخصی است و به کسی مربوط نیست. شما فقط به نظرات من بپردازید. شما میتوانید هر چقدر دلتان میخواهد به آنارشیسم و کمونیسم توهین کنید، اما نباید بحثها را شخصی کنید. اگر شخصی کنید، دقیقا از من پاسخ شخصی خواهید گرقت، چون از خط قرمز عبور کرده اید.
  اگر اشتباه خود را ادامه بدهید، ادامه خواهم داد.
  پس، لطفا یا از هیچ اسمی استفاده نکنید، که بهترین کار است، و یا از اسامی دیگران استفاده نکنید.
  به روشنگری و خوانندگان آن،
  من از هیچ اسمی استفاده نمی کردم تا اینکه دیدیم در بحثهائی که چندین نفر وجود دارد، بهتر است از اسم خاصی استفاده کرد، کلا اسم عوض کردن و اسم نگذاشتن بنظر من در کامنتگذاری ایرادی ندارد و انتخاب شخصی است. اگر کسی اسم نگذارد، به راحتی میتوان در پاسخ اشاره کرد که مخاطب پاسخ کدام کامنت است.
  در سایت روشنگری به من گفته شده خائن، آخوند، هوادار روزنامه کیهان، جاسوس سپاه پاسداران و ده ها اهانت و توهین دیگر. اینها در جنگ علیه اقتدارگرایی عادی است. هیچ کدام را من جدی نگرفتم و به موضوع پرداختم.
  اما،
  دزدیدن اسم مسئله ای دیگری است و عبور از خط قرمز است چون به ذهن خوانندگان آسیب می رساند و کاری بغایت ارتجاعی است. بنظر منهم این چرک باید خشک شود و علیه آن اقدام خواهم کرد. از لحاط فنی میتوان جلوی اینکار را گرفت، اما سایت روشنگری چنین سیستمی ندارد و بهتر است نداشته باشد، البته بنظر من.
  آنارشیست-کمونیست

 5. اگر مسئول کمنت نظرات پیرامون ترا حذف نمی کرد، تاکنون می فهمیدی یه من ماست چند کیلو کره دارد !
  آدم پر مدعا را باید یه جوری خنثی کرد.
  نشان دادن حساسیت ها یعنی نشان دادن ضعف ها.
  جنگ روانی مقدمه خنثی کردن نقد افشای مرام های شبه فاشیستی تخیلی اتوپیستی است، که بخواهند تمام شاخه های مبارزات اپوزیسیون ایرانی را، از طریق توهین و تهمت و شارلاتانییسم و بی شرمی و بی پرنسیپی، بدنام کنند.
  سلاح نقد همزاد نقد سلاح است.
  آنارکو-فمنیست

 6. درباره کامنت دزد نام ضد-اقتدار که ایرانگرای هوادار نازی هاست،
  کلمات مارکسیستها را هم دزدیده و بدون اینکه معنی آنها را بداند بصورت ناسزا بکار می برد.
  فکر می کنم بعلت سرنگونی شاه دل خونی از مارکسیستها و لیبرالها دارد و مثلا فکر میکند که دارد از درون اختلاف راه می اندازد تا حکومت راه بیاندازد. رژیم شاه را نه لیبرالها سرنگون کردند و نه مارکسیستها. رژیم شاه را اسلامیون تند رو بکمک میلیونها کارگر و خرده بورژوا و بورژوای معتقد به اسلام سرنگون کردند. ایشون برای توده ها و رهبران اسلامی هم یک حساب باز کرده تا بعد از سرنگونی و کسب قدرت سیاسی و درست کردن دولت ایرانگرا بتواند دمار از روزگارشان در بیاورد. بیخود نیست به اسلامیون میگفت وحوش اسلامی و یا میگفت ایران را اشغال کرده اند. اینها برای حمام خون راه انداختن است.
  قومگرائی کردها متعلق به صاحبان اقتدار در سرزمینشان است. وقتی توده های کرد متوجه بردگی خود بشوند و ببینند که برای آزادی چکار باید بکنند، نه به کردستان احتیاج دارند و نه به ایران و نه به عراق و نه به ترکیه و نه به سوریه و نه هیچ کشور و دولتی و وطنی. آنها با توده های آگاه از بردگی خود علیه ارتجاع انقلاب خواهند کرد.
  آنارشیست-کمونیست

 7. کردها یکی از اقوام مهم و تاریخی ایرانی هستند و فقط در چهارچوب ایران فدرال و دمکراتیک، باید بمانند وزندگی کنند و در کنار سایر ایرانیان برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه کنند.
  زبان کردی یکی از زبانهای هند و ژرمن آریایی است. 300 سال تحقیقات دانشمندان غرب و شرق گواه این حقیقت است.
  تجزیه طلبان کرد دچار بیسوادی، نادانی، اشتباه درکی، تحریکات خارجی، تنگ نظری قبیله ای روستایی خرده بورژوایی باقیمانده از فرهنگ فئودالی عشایری و توطئه کشورهای همسایه و نزدیک هستند.
  ایدئولوژی های اقلیمی مجازی اتوپیستی ویکیپدیایی صهیونیستی باید افشا و سرکوب گردند.
  بژی کوردستان ! بژی شورشوان !——– آزادی برای ایران ، خودمختاری در چهارچوب ایران برای کوردستان !و برای سایر خلقهای ایران.
  ضد-اقتدار

 8. ایراد اکثر کار کرد های مقاله این است که علیه اقتدارگرائی (مردسالاری، بردگی مزدی، امپریالیسم و استبداد سلسله مراتبی) ذهنیتی ندارند و دنیال فقط استقلال قومی هستند. حتی روژاوا الان کاملا به امپریالیسم آمریکا وابسته است و کارش به جائی نخواهد رسید.
  آنارشیست-کمونیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>