Comments

خدا، یا تباهی و پلیدی ملا / بهنام چنگائی — 18 دیدگاه

 1. برای ادامه بحث میتوانید بروید به کامنتهای مقاله فعلی خانم آرام، .پسر کوچولوی ۲۰۰۰۰۰ …
  ضد-اقتدار

 2. در ارتباط با انتخابات سوئد،
  این انتخابات هم مثل انتخابات در فرانسه و آمریکا و انگلیس و بقیه دموکراسی ها، ریاکاری و فریب برده های مزدی است. بورژوازی سه نوع حکومت میکند:
  ۱ – استبدادی و فاشیستی، مثل جمهوری اسلامی، رژیم هیتلر و موسیلینی و رژیم حزب کمونیست چین و رژیم حزب کمونیست استالین.
  ۲ – دموکراتیک، محافظه کار.
  ۳ – دموکراتیک، لیبرال و سوسیال دموکرات.
  هر سه کلاه برداری برای حفظ بردگی مزدی است.
  دموکراتیک انسان دوستانه نیست چون میتواند دموکراتیک باشد اما در عین حال استثمارگر و استعمارگر.
  کلا روابط سرمایه داری استثمارگرانه و استعمارگرانه است و نوع دولتش ماهیتش را تغییر نمیدهد. نوع دولت سرمایه داری به نوع کلاه برداری سرمایه داران یک کشور مربوط است و به فرهنگ یک جامعه مربوط است.
  ضد-اقتدار

 3. جواب به این:
  .
  “ناشناس ضداقتدار ماراازتغییررژیم می ترساند ومدام میگوید هررژیمی بیاید مثل همین رژیم است و تفاوتی با آن ندارد.ما کاری با بارژیمی که قراراست بیایدنداریم. اماآیارژیم قبلی مثل این رژیم گشت ارشادداشت و زنان رابه خاطر نداشتن روسری و لباس بلنددستگیر و زندانی میکرد؟ آیادرآن رژیم هم ماننداین رژیم دست دزد راکه ناچاربه دزدی است قطع میکردند”
  .
  ۱ – کسی بورژواها ی سکولار را از رژیم نمی ترساند، بورژواها ی سکولار خودشان ترسو هستند و میخواهند بردگان مزدی را بفرستند جلو تا برای آنها بمیرند تا آنها حکومت کنند.
  ۲ – رژیم شاه از رژیم جمهوری اسلامی ملایم تر بود، کسی نمیتواند نفی کند، این یک حقیقت است که ممکن است یک ارباب از یک ارباب دیگر ملایم تر باشد. اما چون اربابان خودشان از جان و مال مایه نمیگذارند و کارگران را به جبهه می فرستند تا برای حاکمیت آنها بمیرند، پیشنهاد من کارگر کمونیست آنارشیست به افراد هم طبقه خودم این است که بهتر است برای اهداف خودمان بمیریم نه برای اهداف دموکراسی خواهی و دولت سازی اربابانمان. بگذاریم خود رضا پهلوی و خود اربابان سکولار سرمایه دار علیه هم طبقه اسلامی خود در خیابانهای تهران تظاهرات بگذارند. آن ریاکاران در کاخهای خود در کشورهای غربی می خورند و میخوابند و به کارکران ایران میگویند انقلاب کنند چون بابا و یا دست نشانده اونها نوکر خوبی بود و شلاق نمی زد و یا ارباب غربی انها قوانین مدنی دارد تا بهتر شیر بدوشد.
  ۳ – هر استثمارگری بتواند استثمارگر دیگری را بدون گول زدن کارگران سرنگون کند که معمولا با کودتا و انقلاب مخملی بدون خود ریزی (نه همیشه، نه مثل اوکراین) اینکار را میکنند، بگذار سرنگون کند، من جلوی آنها را نمیگیرم و مخالفتی با سرنگون کردنشان نمیکنم، همانطور که وقتی با هم طرح دوستی می ریزند هم مخالفتی نمی کنم. کارهای آن ارتجاعیون با هم به من مربوط نیست. آنچه که به من مربوط است، مسائل مربوط به طبقه برده مزدی است. من به طبقه برده مزدی ام میگویم با اربابان بورژوا (سکولار و مذهبی) همکاری نکنند و فلسفه ریاکارانه دولتی و حکومتی آنها را نپذیرند و برای کاخ درست کردنهای آنها نمیرند. از این واضح تر میتوان گفت؟ البته که نه. خیلی واضح است..
  .
  پس به نظر می آید که در این صفحه،
  .
  ۱ – کار گول زدن کارگران به این صورت که کارگران ایرانی رژیم را برای ارباب سکولار دیگری سرنگون کنند، پیش نرفته،
  ۲ – کار انداختن آقای چنگائی به جان من هم پیش نرقته.
  .
  بسیار عالی.
  .
  در ثانی، فقط من نیستم، بخش بزرگی از مارکسیستهای ایرانی ضد رژیم همیشه گفته اند سرنگونی فقط به دست کارگران و زحمتکشان. فکر نمیکنم قابل تفسیر باشد، خیلی واضح است.
  .

  در مورد انسانمداری طبقاتی-اجتماعی از پائین و معنای آنهم که نوشتم، اولین کامنتم. انسانمداری طبقاتی-اجتماعی از پائین معنی دیگری هم دارد که معنی منفی اش است، یعنی نه به اپوزیسیون شاهی، بورژوا، سکولار، دموکراتیک، چون همه اینها از بالا هستند نه از پائین. پائین یعنی برده مزدی، قدیما بود رعیتها، خیلی خیلی قدیمها بود برده ها، البته نه در آمریکای دموکراتیک. در آمریکای دموکراتیک، خیلی خیلی قدیمهای برده داری ک برده داری مدرن سیاه پوستان بود. سرخپوستان را نتوانستند برده کنند چون میگفتند باشه ما برده هستیم اما در اولین فرصت سر ارباب را می بریدند. اروپائی های آمریکا هم گفتند بهتر است کاری بکار اینها نداشته باشیم و بکمک دموکراتهای اروپا برده وارد کنیم، حتی فیسلوفان آنها!
  .
  ضد-اقتدار

 4. جناب ناشناس گرامی درود بر شما؛

  نوشته اید:
  امام خمینی ماهم نوکر آمریکاواروپاراکه همان شاه ورژیمش بودسرنگون کرد. سوزش غرب ودموکراسی خواهان ایرانی ازاستبداد این امامان شامل امام خمینی وجانشینش نیست، ازضدامپریالیست بودن آنان است. حالاچه اشکال داردیک عده دلشان بخواهد غربی نباشند وشرقی باشند وامام مستبد خودشان راداشته باشند.
  همچنین:
  ناشناس ضداقتدار ماراازتغییررژیم می ترساند ومدام میگوید هررژیمی بیاید مثل همین رژیم است و تفاوتی با آن ندارد.ما کاری با بارژیمی که قراراست بیایدنداریم. اماآیارژیم قبلی مثل این رژیم گشت ارشادداشت و زنان رابه خاطر نداشتن روسری و لباس بلنددستگیر و زندانی میکرد؟ آیادرآن رژیم هم ماننداین رژیم دست دزد راکه ناچاربه دزدی است قطع میکردند

  دوست گرامی!
  گفته ها و نوشته های جناب ضداقتدار نماینده ی واقعی باور و دیدگاه های آنچنانی اویند. و نیازی به تفسیرندارند. و همچنین مفهوم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و… امپریالیسم که لنین پایه گذار تئوریک آن می باشد نیز برای من شناخته شده و نیازی به دوباره گوئی ندارم و ندارد. البته چه ما بخواهیم و یا نخواهیم وی ( ضداقتدار ) چنان نگرشی به دین دولتی دارد، همچنانکه من و شما هم برداشت و ویژگی های خود را ازین پدیده ی پست و ضدبشری مورد گفتمان مان که اسلام سیاسی باشد داریم.

  در اینجا من بارها گفته و دوباره می گویم که هیچ بلا و مصیبتی بجان و مال کارگران و توده ها، ویرانگرتر ازین پاسداران حماقت و سرمایه سالاری نبوده و نیست. برای خود من پیش از همه سرنگونی این دم و دستگاه ویرانگر، بیش از برخورد با هر بازناب و ناسازگاری های جامعه طبقاتی مهم تر است.

  این رژیم و بقایش وابسته به نادانی و نادانپروری ست که او ابزار سیستماتیک و سرمایه کلان که همین نفت بی زبان باشد را برای هزینه های آن بی پایان دارد. و بنابرین بقای جامعه چنددست به بقای خدا و ادیان و سرمایه سالاری نیازمندمی باشد که تنها و تنها یاوران خوب این راه بیراهه اند. و استقلال عقلی و طبقاتی نوع انسان در صورتی متصور و ممکن و پابرجانشده و نمی شود که فقر و نداری و بیکاری و گرسنگی در چارچوب زندگی کارمزدان به عنوان دستک و دیرک هستی برجاماند. و دارا و ملا این را قرن هاست که می دانند و با همه وجود تلاش بر ژرفش و گسترش آن دارند.

  کوچکترین نمونه ی این مسخرگی چهره ی رژیم ولائی، فرستادن لشگر ساده دلان، گرسنگان و بیدادرسان به عراق بود که با بهانه ی اربعین، پس از شامورتی کاری های تاسوعا و عاشورا برنامه ریزی شده که شما بر آن انگشت نهاده اید و همگی ما می دانیم که محصول این پاهرسازی، مردمفریبی و حماقت بازی ها جز با از دست رفتن جان بسیاری موثر نشد و بسیارانی نیز مجروح می باشند و عوارض پسین آن جنایت آشکار خواه ناخواه از چشم ایرانیان و جهانیان مسلمان هم پوشانده خواهدشد. رسواتر و خنده دارتر از همه اینکه درین تأتر اربعین یک ملا و ملانمای مذهبی و شناخته شده وجودنداشت! چرا؟ چون آنها سازمانگران لشگر نادانیند و نه بیشتر.

  در مورد زمان شاه و اینکه در آندوران چنین مردم بی آلایش و زنان را سرزنش و تحقیرنمی کردند، باید بگویم که شاه و دستگاه امنیتی و سواک اش در گستره های انسانمدار و اعماق خرد اجتماعی ـ طبقاتی ویرانگربودند و هیچ دستکمی ازین آدمخواران نداشتند. بساط شاه و دربارش بی هیچگونه سازشی دشمن آگاهی طبقاتی و شکلگیری صف مستقل اجتماعی بودند.

  هیچکدام از ما جایز نیست فراموش کنیم که در دوران شاه تنها یک جریان حق آزادی تشکل، عمل و یارگیری آزاد و یا نادانپروری ساده داشت. و آن ملایان وابسته به نظامش بودند که همین ملا سر او را خوردند و سپس کشور را با نام خدا که همین تباهی کنونی باشد شروغ به چپاولش کردند.

  شاه و شیخ و سرمایه دشمنان مایند و بدتر بودن شیخ آبروی برای بدان شاه و شاهمداری ایجادنمی کند. راه ما و راه کارگران و راه انسان نوعدوست با این گزمگان رنگین نمی خواند و ما باید صف خود را از آنان جداکنیم و درین راه سخت تلاش مان را خواهیم کرد.
  باسپاساز شما

 5. قابل توجه آقای چنگایی، ضداقتداردرکمنت ۲۰۲۲،۹،۱۰ مینویسد،، امام خمینی ماهم نوکر آمریکاواروپاراکه همان شاه ورژیمش بودسرنگون کرد. سوزش غرب ودموکراسی خواهان ایرانی ازاستبداد این امامان شامل امام خمینی وجانشینش نیست، ازضدامپریالیست بودن آنان است. حالاچه اشکال داردیک عده دلشان بخواهد غربی نباشند وشرقی باشند وامام مستبد خودشان راداشته باشند.همانطورکه کارگران غربی می روند به استعمارگران خودشان رای میدهند کارگران شرقی هم درمقابل دیکتاتورهای خودسکوت می کنند تا خارجی ها بر آنهاحاکم نشوند،،. آری آقای چنگایی ، به نظرشما طرف خواننده را چی تصور کرده؟

 6. ناشناس ضداقتدار ماراازتغییررژیم می ترساند ومدام میگوید هررژیمی بیاید مثل همین رژیم است و تفاوتی با آن ندارد.ما کاری با بارژیمی که قراراست بیایدنداریم. اماآیارژیم قبلی مثل این رژیم گشت ارشادداشت و زنان رابه خاطر نداشتن روسری و لباس بلنددستگیر و زندانی میکرد؟ آیادرآن رژیم هم ماننداین رژیم دست دزد راکه ناچاربه دزدی است قطع میکردنددرحالی که حاکمان علنآ اختلاس یعنی دزدی علنی ومیلیاردی می کنند و حکومت هم حامی و مشوق اختلاسگران است؟ آیا دررژیم قبلی کسی را درانظار عمومی شلاق میزدندو به دار می آویختند؟ آیا دررژیم قبلی ادارات و مدارس و دانشگاههاو اتوبوسها زنانه مردانه بود؟ آیا در رژیم سابق شب میخوابیدی صبح بیدارمیشدی قیمت ها ده برابر شده بود؟آیادررژیم قبلی اینهمه کارتن خواب و گورخواب وجودداشت؟آیادررژیم قبلی زن را به جرم زن بودن به ورزشگاه راه نمی دادند؟و…. یکبارهم شده یک کامنت کامل را اختصاص به در بیان جنایات و بی عدالتی ها و اختلاس ها و تبعیضات وحشتناک در این رژیم.

 7. در ارتباط با مبحث مبارزه ضد امپریالیستی که آقای جنگائی باز کرد،
  .
  ضد امپریالیست یعنی ضد تجاوزگری به ملیتی دیگر. حال اگر دولتی خودش علیه یک امپریالیست دیگر، دست به تجاوز و دخالت بزند، ضد امپریالیست نیست. کلا هیچ دولتی نمیتواند ضد امپریالیست باقی بماند چون ماهیت هر دولتی فاسد است. اگر قضایا را بیشتر بشکافیم خواهیم دید که فقط انترناسیونالیسم کمونیستی آنارشیستی در حقیقت ضد امپریالیسم است. یک مثال، دولت آمریکا از طریق مبارزه ضد امپریالیستی بوجود آمد. اما میدانیم که در آن زمان آمریکا برده دار هم بود و بعد خودش امپریالیست. چرا؟ چون علیه استثمار نیروی کار نبود، علیه اقتدارگرائی نبود. همه دولتهای دموکرتیک نه علیه استثمار نیروی کار هستند و نه علیه اقتدارگرائی.
  .
  انسجام نظری انترناسیونالیسم کمونیستی-آنارشیستی بسیار قوی است و از بین نخواهد رفت.
  .
  ضد-اقتدار

 8. آقای چنگائی نظرتان راجع به دیدگاه اکونومیستی که متاسفانه دیدگاه غالب بر چپ ایران است وتا اعتراضات سراسری مانند دی ماه نود وشش و…اتفاق می افتد فورا شعار خیزش ارتش گرسنگان و…از سوی چپ ایران داده میشود چیست؟.
  البته با توجه به اینکه بر خلاف این دیدگاه اکونومیستی اکنون شاهد هجوم ارتش گرسنگان نه به بارگاه خامنه ای بلکه درازاء دریافت وام پنج میلیون تومانی معادل شصت وشش دلار از رژیم شاهد اعزام دو میلیون ششصدهزارنفراز این ارتش تحت عنوان زائر! به عراق و سربلند کردن ولی فقیه دربرابراستکبار جهانی و…میباشیم.
  روزنامه همشهری در این مورد نوشت هجوم بی سابقه مستضعفین برای شرکت درمراسم اربعین حسینی وخواندن سرود سلام فرمانده هزاران زائر در خاک عراق همه امید بستگان به فروپاشی اجتماعی جمهوری اسلامی را نا امید کرد.
  در سال هشتاد وهشت نیز دسته های سینه زنی ارتش گرسنگان!موجب شکست این خیزش گردید.

 9. در کامنتی در پائین نوشتم:
  “حال جناب کامنت نویس برای ما توضیح بدهد که اگر او جای آن امامان بود چکار میکرد؟ نوکری برای امپریالیستهای غربی؟
  .
  مطمئنن جوابی نمیدهد چون میداند من دروغ ننوشته ام. البته فکر میکنم او فقط مجبور است حرف ما آنارشیستها را قبول کند که هست: راه حل التراناتیو انترناسیونالیستی کمونیستی-آنارشیستی است نه دولت سازی.”
  .
  پس پیش بینی ام درست بود.
  .
  ضد-اقتدار

 10. درباره این قسمت از کامنت آقای چنگائی:
  “درین راستا من کمتر چنین امکانی را دیده و تجربه کرده ام”
  فکر نمیکنم سایت روشنگری به شما امکان بحث کردن و فکر کردن نداده! من راحت همه حرفهایم را می زنم ولی بقیه راحت حرفهایشان را نمی زنند و فقط بلد هستند برچسب بزنند.
  ضد-اقتدار

 11. یک کسی که بلد نیست درست بخواند نوشته است:
  “دریک جمله، ناشناس ضداقتدار معتقداست تابرقراری شوراهای کمونیستی موردنظر او در ایران بایدباهمین رژیم کنارآمد و تحملش کرد. بقیه حرفهایش کشیدن آیات الحرز به دور این اعتقاد راسخ است. نظرشماچیست آقای چنگایی.”
  .
  من کجا چنین چیزی گفته ام؟ با همین دروغها میخواهید کارگران ایران را فریب بدهید؟
  ضد-اقتدار

 12. بادرود به شما جناب ناشناس؛

  نوشته اید:
  دریک جمله، ناشناس ضداقتدار معتقداست تابرقراری شوراهای کمونیستی موردنظر او در ایران بایدباهمین رژیم کنارآمد و تحملش کرد. بقیه حرفهایش کشیدن آیات الحرز به دور این اعتقاد راسخ است. نظرشماچیست آقای چنگایی.

  دوست گرامی! راهکار پایه ای برای بالابردن دانش اجتماعی و خردورزی همگانی و همبستگی نوع انسانی ـ طبقاتی برای ساختن دنیائی دیگر و بهتر تنها، در همین امکان آزاد گویش نگرش ها و به داد و ستد گذاردن دیدگاه ها و بی ترس واهمه بازتاب های آنهاست.

  اینکه من پیرامون دیدگاه های جناب ضداقتدار چه فکرمی کنم لازمه اش فضا و توانی ست که بشود بیاری آن و تنها بسود پیشبرد گفتمان سازنده راحت گفت و بردبار شنید.

  درین راستا من کمتر چنین امکانی را دیده و تجربه کرده ام. تازه در یک چنین گفتمان های انتقادی نمی توان بخوبی از پس پردازش دیدگاهی خویش و دیگری برآمد. چون همچنان نکته هائی ریزتر و درشت جانبی می ماند که دورش نچرخیده ام و می بایست چرخید.

  از همینرو بهترین شیوه ی گفتمان همان است که هرکس نگرش های خود پیرامون سوژه ها را چنان بگوید که می خواهد و می داند درست تر است و دیگری نیز می تواند همانگونه بر دیدگاه هایش پافشرد که لازم باشد و البته همچنانکه باور دارد و آنها را مفیدمی داند.

  در مورد ضدامپریالیست بودن و نبودن دین دولتی ایران بسیار گفته شده و نقدها نوشته شده است. دیدگاه من درین مورد چنین است که رژیم اسلامی ولائی بهترین ابزار جان بدربری از خشم و خیزش توده ای کارگری را با این اهرم ( ضدامپریالیست )پیوسته سرکوب و خفه کرده است. این بساط سراپا انگل و تباهگر ابزار دیگرش خدا و اولیا و عاشورا و… اینچنین پرده پوشی هاست که بر چهره کثیف و پلید جنایت ها و چپاولگریش روزانه اش می پوشاند.

  پرسیدنی هدف از ضد امپریالیست بودن چیست؟ جز بیداری سازی، آموختن هوشیاری و در گستره ی کلان آگاهیرسانی کارگری ـ توده ای توسط حکومت ها برای به صف درآوردن خرد و دانش این نیروهای آسیب پذیر در برابر غول های رسانه ای و خردکش امپریالیسم آمریکا و دیگران هموند او!؟ وگرنه که ما در شکل جاری و موجود کنونی نمی توانیم این جانیان جهانی و سرکرده شان آمریکای تبهکار را بسادگی از پشت کرسی های نادانپروری و جنگ افزارهای نسل کش و ضدبشری آن کنارزده و یا دورکنیم.

  سلاح ما مای جهانی در برابر همه ی خردکشان بهره کش جز دأانش و آگاهی انسانی و انسانمداری اجتماعی نیست که همه می دانیم هم رژیم ولائی و هم امپریالیسم آمریکا و هم بورژوازی جهانی به این ویرانی که دانائی ما باشد تن نداده، نمی دهند و نخواهندداد.

  ازینروست که رژیم شیعی اسلامی در عمل هیچ تفاوت چند و چون ذاتی یا برتری هویت ارزش انسانمداری نسبت به دیگر جهانخواران رنگین برای ما نداشته و ندارد که هیچ، بل دشمن یکایک ارزش مفید اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تک تک ایرانیان و مسلمانان جهان می باشد.

  این کاست پلید حکومتی که به هیچ طبقه و قشری وابستگی ندارد، فرقه ای که کلاه خدا را به حرفه ای ترین شکل باورنکردنی بر سر همه تنگدستان گذارده، و در عمل بخوبی در خدمت و بندگی سرمایه سالاران ایرانی و جهانی ۴۳ سال هست که برابر نان و کار و آزادی مردم ایستاده و چرندسرائی هایش هم بدرد قلدران جهان می خورد وگرنه تا بامروز این برپادارندگان فساد و بی آبروی از خشم و خروش بارهای بار کارگری ـ توده ای هرگز نمی توانستند جان بدر نمی بردند.

  باسپاس از شما

 13. دریک جمله، ناشناس ضداقتدار معتقداست تابرقراری شوراهای کمونیستی موردنظر او در ایران بایدباهمین رژیم کنارآمد و تحملش کرد. بقیه حرفهایش کشیدن آیات الحرز به دور این اعتقاد راسخ است. نظرشماچیست آقای چنگایی.

 14. میتوان اینطور هم گفت:
  .
  امامان مستبدی که ضد امپریالیستهای غربی بوده اند در واقع برده های مزدی خود را از مجموع اربابان سرمایه دار غربی و برده های مزدی حامی شان نجات داده اند.
  .
  چرا میتوان اینطور قضاوت کرد؟
  .
  چون قلمروی امامان ذکر شده در کامنت، همیشه زیر ضرب تجاوزات امپریالیستی غربی ها بوده است.
  .
  قضیه شکل متفاوتی پیدا میکرد اگر بردگان مزدی کشورهای سرمایه داری دموکراتیک غرب میتوانستند جلوی امپریالیسم اربابانشان را بگیرند. آنها نه تنها نتوانستند بلکه جلوی آنها را نگرفتنه اند و با رای دادن به حکومتهایشان جواز تجاوز امپریالیستی اربابانشان را هم امضا کردهاند و میکنند.
  .
  پس در واقع، هواداران دموکراسی غربی در ایران همدست برده های مزدی غربی و اربابانشان در استثمار برده های مزدی قلمروهای امامان هستند. برده های مزدی هم در قلمری امامانشان میگویند چرا هم نوکر شما برده ها باشیم و هم نوکر اربابتان، ما را نوکری برای ارباب خودی (امامان) کافی ست.
  .
  پس از این زاویه هم نمیتوان کار امامان و توده هایشان را غلط دید.
  .
  غلط اصلی در این است که رابطه ارباب سرمایه دار و برده مزدی را ندید. بدون دیدن این امر مهم، همه تجزیه و تحلیلها بدرد نخور و مضر هستند.
  .
  ضد- اقتدار

 15. نگاهی به امامهای این کامنت:
  .
  “این حضرات خودشون در امت پروری و امام سازی و شخصیت پرستی یه پا آخوندن. اماماشون به ترتیب اولوالعزم بودن عبارتنداز، امام اول لنین، امام دوم استالین، امام سوم مائو، امام چارم فیدل، امام پنجم کیم ایل سونگ، امام ششم کیم جونگ اون، امام هفتم خروشچف، امام هشتم برژنف، امام نهم کاسیگین، امام دهم پادگورنی، امام یازدهم اندروپوف و امام آخرزمان ولادیمیر پوتین.!”
  .
  امام لنین حکومت موقت بورژائی روسیه را سرنگون کرد و در جنگ علیه اتحاد امپریالیستها موفق از آب درآمد. همه امپریالیستهای غربی از پیروزی لنین وحشت زده شدند، لشکر فرستادند و شکست خوردند.
  امام استالین، کشور روسیه را صنعتی کرد و باعث شد که روسیه به یک قدرت سرمایه داری دولتی امپریالیستی جدید تبدیل شود و هیتلر را هم که از طریق کمپانیهای غربی حمایت میشد شکست داد.
  امام مائو فئودالیسم عظیم چین را از بین برد و همه امپریالیستهای اشغالگر را از چین بیرون انداخت.
  امام فیدل در یک جزیره کوچک توانست نوکرهای آمریکا و اروپا را سرنگون کند و به بساط اقتصاد قمار و فحشا و فساد پایان داد طوریکه حتی پاپ هم گفت اگر این کمونیستهای کوبائی نبودند کوبا شده بود فاحشه خانه، بخوان جزیره فاحشه ها برای سرمایه داران غربی، مثل امارات و آن جزایر چین و ترکیه، مسیحی های مومن غربی خوب میدانند.
  اما سونگ توانست از اشغال کامل کره توسط آمریکا جلوگیری کند و کره شمالی بوجود آمد. کره جنوبی کماکان نوکر آمریکا باقی ماند.
  امام خروشچف و بقیه راه امام استالین را ادامه دادند.
  امام گورباچف (کامنت نویس این را از قلم انداخته، گورباشف به امام غربی ها تبدیل شد) راه ورود سرمایه داری دولتی روسیه به اقتصاد جهانی را باز کرد.
  امام پوتین در مقابل گسترش قلمروهای شرقی امپریالیستهای غربی قد علم کرد و در خدمت امپریالیستهای شرقی عمل کرده است.
  امام خمینی ما هم نوکر آمریکا و اروپا که همان شاه و رژیمش بود را سرنگون کرد.
  .
  سوزش غربوفیل های دموکراسی خواه ایرلنی از استبداد آنها نیست از ضد امپریالیست بودن آنهاست.
  .
  دموکراسی خواهان ایرانی دانسته و ندانسته (از روی جهل و ابلهی) علاقه مند به نوکری و فروش خود به امپریالیستهای غربی هستند. گول هالیود و عکس و فیلم زنهای زیبا و هنرپیشه ها و آزادی ظاهری و پارلمانها بی خاصیت برای کارگراان را میخورند. حال، چه ایرادی دارد، یک عده هم دلشان میخواهد غربی نباشند و شرقی باشند و امام مستبد خود را داشته باشند. همانطور که کارگران غربی می روند به استعمارگران خودشان رای میدهند، کارگران شرقی هم در مقابل دیکتاتورهای خود سکوت میکنند تا خارجی حاکم نشود.
  .
  در چهارچوب روابط سرمایه داری، من هیچ ایرادی در حمایت کارگران شرقی از دیکتاتورهایشان نمی بینم. اصلا در چهارچوب روابط سرمایه داری، امامان فوق نوعی قهرمان هستند چون کشورشان را از اشغالگر نجات داده اند و برای همین توده های انها از آنها دفاع میکنند. حزب الهی های ایران چکار کنند؟ حکومت بورژوازی اسلامی را دو دستی تحویل بورژواهای امپریالیست غربی بدهند.
  .
  خود من در غرب زندگی میکنم. چون افمار آنارشیستی کمونیستی دارم از هیچ دولتی دفاع نمیکنم، چه دیکتاتوری و چه دموکراتیک. تا اینجا هم واقعیات جامعه فاسد طبقاتی و سرمایه داری را توضیح دادم.
  .
  تمام امامان فوق دو صفت مشخصه دارند: ۱ – حکومت استبدادی علیه کارگران و بخشی از بورژوازی درست کردند، ۲ – ضد گسترش شرقی قلمروهای امپریالیستیهای های غربی بوده اند.
  .
  حال،
  .
  آن دسته از ضد امپریالیستها که حکومت استبدادی درست نکردند، به نوکر غربی ها تبیدل شدند. دلیل این قضیه این است که سرمایه داران غربی پول و جاسوس و کمپانی های تقلبی ساخته نهادهای امنیتی زیاد دارند و میتوانند در دموکراسی بورژوائی با رسم خود بورژواها دولت نوکر خود را درست کنند، بعبارت دیگر، میتوانند دموکراسی را بخرند، دقیقا مثل کشور خودشان. دموکراسی بورژواها و طبقات حاکم گذشته برای آزادی نبوده برای همکاری در غارت و استثمار بوده. دموکراسی به اندازه استبداد مزخرف و ضد بشری است. تنها آنارشیسم و کمونیسم بشر دوستانه و عاقلانه است.
  .
  حال جناب کامنت نویس برای ما توضیح بدهد که اگر او جای آن امامان بود چکار میکرد؟ نوکری برای امپریالیستهای غربی؟
  .
  مطمئنن جوابی نمیدهد چون میداند من دروغ ننوشته ام. البته فکر میکنم او فقط مجبور است حرف ما آنارشیستها را قبول کند که هست: راه حل التراناتیو انترناسیونالیستی کمونیستی-آنارشیستی است نه دولت سازی.
  .
  ضد-اقتدار

 16. این حضرات خودشون در امت پروری و امام سازی و شخصیت پرستی یه پا آخوندن. اماماشون به ترتیب اولوالعزم بودن عبارتنداز، امام اول لنین، امام دوم استالین، امام سوم مائو، امام چارم فیدل، امام پنجم کیم ایل سونگ، امام ششم کیم جونگ اون، امام هفتم خروشچف، امام هشتم برژنف، امام نهم کاسیگین، امام دهم پادگورنی، امام یازدهم اندروپوف و امام آخرزمان ولادیمیر پوتین.!

 17. انسانمداری طبقاتی-اجتماعی همراه با اداره شورائی از “پائین” در آخر مقاله، همان انترناسیونالیسم کمونیستی آنارشیستی است.
  .
  خصوصیات این نوع انسانمداری و یا بهتر است بگوئیم انسانمداری پیگیر، قابل لیست کردن است، بدین صورت:
  .
  ۱ – نکرش علمی به انسان است نه شبه علمی و یا خرافی، انسان محور است.
  ۲ – با نژاد پرستی، قوم پرستی و وطن پرستی در تضاد است، چون در این دیدگاه انسانها همه از یک “نژاد” هستند. اینهم با علم جور در می آید. پس، انترناسیونالیستی است.
  ۳ – علیه بردگی مزدی (نظام سرمایه داری) و هر نوع بردگی است، پس کمونیستی است.
  ۴ – مارکسیستی نیست، آنارشیستی است،، چون از پائین” “دیروز” است. مارکسیستها به بالا اعتقاد دارند، لااقل در مرحله اول کمونیسم شان،
  چند توضیح:
  ۱ – دولت همیشه بالاست نه پائین، چون آتوریته نهادینه شده است.
  ۲ – شورا اگر کارگری باشد، نفی دولت و نهاد ریاست است.
  ۳ – شورای کارکری فقط بدون مالکیت خصوصی و دولتی موجودیت واقعی و با معنا دارد.
  .
  مارکسبستهای بلشویک اهمیت شوراها را مرکزی کردند چون دیدند لیبرالها و سوسیال دموکراتها و بقیه بورژواها فقط از طریق ارباب و رئیس حاکمیت دارند و شورائی بودن نقطه صعف آنهاست و میتوان از آن استفاده کرد. مثل امپریالیستهای غربی که در مقابل رژیم زنها را بزرگ میکنند. اما یک استفاده داریم و یک اعتقاد. بلشویکها در عمل شوراهای “پائین” را از بین بردند و حکومت شان شورائی-کارگری نبود، بلکه تک حزبی، بوروکراتیک و استبداد از بالا بود.
  .
  ضد-اقتدار

 18. محض اطلاع نویسنده امروز خبرگزاری ها از گیرکردن جمعیت میلیونی زائران!اربعین در پشت مرزهای عراق خبردادند.
  البته با رسانه های استکباری در همسوئی کامل با رژیم لشگر خامنه ای را زائران!نام گذاری میکنند کاری نداریم اما پیش از اینکه امریکا رژیم را سرپا نگه داشته باشد این میلیونها زائر کربلای حسینی! ومشهد مقدس!و قم و گله های نماز جمعهای و…میباشند که رژیم را سرپا نگه داشته اند.
  با اینکه غارت وفساد وجنایت آخوندها جلوی چشم اینان اماسرسوزنی برایشان اهمیت ندارد.
  فقط وفقط نیروی زور براندازان است که در صورت وجود میتواند این لشگراجتماعی آخوندها را بترساند وخانه نشین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>