Comments

دینمداری و اسلام سیاسی چیست؟ / بهنام چنگائی — 3 دیدگاه

 1. جناب بهنام.
  رخ داد های اجتماعی در این چند سال گذشته وشعارها وتحرکات این رخ دادها بمانند برچوب کردن پوشش اسلامی و تهاجم به نماز جمعه ها با شعار رو به میهن پشت به دشمن وتهاجم به دفاتر غارت وسرکوب امام جمعه ها و…مهمتر از همه نبود حتی یک شعار اسلامی رهائی بخش!که در این چهل ساله مد بود وتبدیل شدن حرکت صنفی به سیاسی کارگران و… به روشنی نشان از کنده شدن بخش قابل ملاحظه ای از کارگران وزحمتکشان وفرزندان آنان ازفاشیسم دم به آسمان بسته ای بنام اسلام داشت که در نبود یک اپوزیسیونی که آلوده به اسلام وحاکمیت اشغالگران نباشد وازسوی دیگرحامل وادامه یک مشروعیت تاریخی دراخراج اشغالگران اسلامی یعنی اجداد این حاکمیت باشد وهمچنین درک عینی از چپ بودن حتی تجمع بظاهرناسیونالیستی پاسارگاد باشد و… کل آنهمه زحمت اقشارفرودست وتهی دست که دیدیم بجیب رضا پهلوی وازجیب رضا پهلوی با نظارت وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه
  ودستگاه های امنیتی غرب بنفع از راه ایستادن جنبش سال ضد ایرانی دی ماه نود وشش وجیب خامنه ای خرج شد.
  درصورتیکه وسعت جغرافیائی خیره کننده آن بویژه جنبش دی ماه سال ضد ایرانی نود وشش بروشنی حاکی از وجود پتانسیل کافی برای ادامه راه تا پاکسازی ایران از اشغالگران داشت.
  جناب بهنام
  این یاد آوری ازآن بود که راه درازی تا ذوب کامل ارتجاع اسلام از ذهنیت اقشاری از زحمتکشان وکارگران وحاشیه نشینان که میتوانند با شرکت درجنبش ضد فاشیسم اشغالگر اسلامی تعادل قوا را به زیان امپریالیستها وپایگاه داخلی آنان تغیر دهند وجود ندارد بلکه محاصره کارگران وزحمتکشان مترقی از سوی اعضاء خانواده اسلامی رژیم اشغالگراز منافقین تا توده وفدائی وتا جبهه ملی! ونهضت آزادی!و تا…رضا پهلوی شاه مهره رژیم وتا بی بی سی و…تا بد ترین این عوامل یعنی ایستادن امپریالیستها در کنار مبارزات مسالمت آمیز!البته برای خنجرزدن از پشت وجلو میباشد که دست دردست هم بقای عمررژیم را ممکن ساخته اند.
  جناب بهنام.
  هر کس که تاثیرات مخرب ایستادن امپریالیستها در کنار مبارزات مردم!ایران مانند نامه فدایت شوم حاج حسین به خامنه ای در اوج خیزش سال هشتادو هشت ضد ایرانی و بیانیه دو حزبی امریکادرحمایت از حکومت مهر تابان وشرکت وزیرامورخارجه ترامپ ومعاونش درسیرک منافقین و…برذهنیت اقشاری که اخبارمربوط به ایران را دنبال میکنند را نادیده بگیرد هیچ از ترفند های روان شناسی اجتماعی که بالائی های برای نومید وسرخورده نمودن مبارزه بکار می برند نمی داند.
  جناب بهنام.
  اینهاست که شما ومانند شما را بزحمت میاندازد تاز صفر آغاز کنید وتا صفر به یک یا دو میرسد و تبلور عینی پیدا میکند همین اپوزیسیون؟! وهمین امپریالیستها میایند وسط که سرش ببرند.
  جناب بهنام.
  با پوزش باید عرض کنم تا زمانیکه ما به غارت وسرکوب و…آخوندها می پردازیم نا خواسته درزمین اپوزیسیون! و اشغالگران اسلامی وامپریالیستهاهستیم.
  این ها با جدیت تمام می کوشند تا اصل اسلام و اجداد همین امام خمینی گوربگور وجانشین وی و… را از این ها جدا نشان دهند وبگویند اینها مقصرهستند ونه اسلام ومقدسینش!.
  این رمز قفل ذهنیت بخش های بزرگی از فرودستان شهری وروستائی به اسلام وحسین موسین وعلی ملی و…در حالی میباشد که نارضائی از این حاکمیت در بین این اقشار موج میزند.
  جناب بهنام.
  از منافقین تا جبهه ملی!و نهضت آزادی وتوده و…تا همین حاکمیت اسلامی وتا امپریالیستها با همین ترفند جدا کردن اسلام وسرکرده هایش ازآخوند با عمامه وبی عمامه واز طالبان واز حزب الله و بوکو حرام و…تضاد فرودستان با این حاکمیت اشغالگررا نمی گذارند از تضاد درون خانوادگی پا بیرون بگذارد.
  جناب بهنام.
  این ترفند امپریالیستی -اسلامی است که دایره روشنگری را از آخوند به افشای ماهیت اجداد اینها و غارت وسرکوبشان گسترده میکند.
  یادمان نرفته عالم ربانی حضرت آیت الله تونی بلر نیز با فتوای خود وحوش غارتگر صدر اسلام واسلام را ازمجاهدین این دوره واسلام آنان جدا کرد.و البته که امپریالیستهابرای حفظ غل وزنجیر اسلام بر دست وپای استثمارشدگان نام بی مسمی تروریست!برمجاهدین این دوره گذاشته اند تا خودشان وپادوهایشان مانند منافقین وحزب توده…دلال هایشان مانند نهضت آزادی و…درایران و دیگر جوامع مسلمان بتوانند درادامه اربابان به سفت کردن این غل وزنجیر ادامه دهند.
  جناب بهنام.
  در پایان باید توجه شما را بدین نکته جلب نمایم که اقشار تهی دست وفرزندان آنان که در ایران از آخوند واسلام رها شدند وجنبش سال ضد ایرانی دی ماه نودو شش را پدید آوردند وپس از آن هم سر از زندان واعدام سر درمیاورند پس از پی بردن به یکی بودن ماهیت غارتگران وسرکوب گرانه وحوش صدر اسلام با همین اشغالگران حاکم ودیگر جریانات اسلامی بود که حساب خود را بکل ازفاشیسم برده داری اسلام جدا کردند وگرنه که ضمن نارضائی ازآخوند صف پیاده روندگان به اربعین ودر نتیجه توان مانوراسلامی اشغالگران را طولانی تر میکردند.
  شاد وتندرست باشید

 2. جناب ناشناس ۲ درود؛

  شما برایمان همچون همیشه خوب نوشته و درست بر گره گاه های کور و نادانپروری رژیم ضدبشری انگشت روشنگری نهاده اید.

  منهم با دیدگاه شما همفکر و همراه بوده و هستم که می گوئید و می خواهید بیش از هر واکنش و بازتابی بیشتر به بیدارسازی اجتماعی ـ طبقاتی کارگران و توده های زمینگیرشده روشنائی رساند.

  ریشه های مذهبی و ایدئولوژیک اسلامی چهارده قرنی اند و سست و درآوردن آنها کار ساده ای برای روشنگران نبوده و نیست و حالا حالاها می ماند و ما در آغاز راه هستیم.

  ولی چگونگی جسارت یابی خود مسلمانان در نقد و رد وابستگی های آبا و اجدادی اسلامی شان، بستگی به این دارد که ما با افشاگری و روشنگری هان چسان می توانیم ترفندها و فریب ها و دروغ های سران رژیم و آخوندها را برملاکنیم.

  شوربختانه دست و دل و شکم خالی کارگران و توده های گرسنه در چنین شرایطی تلخ و ناگواری بیشتر نه بسوی خود کلان اجتماعی ـ طبقاتی بل، بسوی آسمان خیالی ست تا مگر یاری او ( خدا )را برای یاریرسانی خویش با دعا و…بیابند! و این آن نکته ی کور و مات و تکراری تاریخ اسلام دروغپردازی هاست که باور و اعتمادبخود تنگدستان را می رباید و ملاها هم از آن چه بهره ها که نبرده اند!؟

  باسپاس از پانویس تان

 3. جناب بهنام.
  در نوشتارخود پرسش فرموده اید گناه گارگران ما چیست که مسلمانند؟
  حاکمیت اشغالگران اسلامی حاکم بر ایران وغارت وسرکوب آنان دقیقا تبلور عینی مجازات اتودینامیک این گناه است.
  تازمانیکه مسلمانی مردمان سبب پررونقی دکان عاشورا بازی و…حاکمیت واستواری پایه اسلامی آن میشود این یعنی گناه کبیره لذا تضاد صنفی و…کارگران وزحمتکشان مسلمان با اشغالگران درنهایت با وحدت اسلامی بین حاکم ومحکوم یک تضاد درون خانواده اسلام وهمانطور که شاهد میباشید قابل کنترل است.
  اینکه فلان زحمتکش با چه تصویری از حسین وموسین در ذهنش پیاده میرود کربلا ویا سینه زنی عاشورا…یا حتی درذهنش با حاکمیت اشغالگران دارای تضاد است سرسوزنی مهم نیست اما آنچه که مهم است نه ذهنیت وی بلکه تبدیل شدنش به سرباز پیاده ورونق دادن به دکان عاشورا بازیش مهم است.
  ارزش مادی این دکان اگربرای استمرار عمر حاکمیت اشغالگران بیش از محافظت از سوی شیطان بزرگ واستکبارجهانی نباشد کمتر نیست.
  جناب بهنام.
  اسلام فاشیسمی است درخدمت برده داری که برای تخفیف هرچه بیشتر تضاد با جامعه دم این فاشیسم را به آسمان بسته است.
  بنده خدا؟!یا اطاعت از الله ورسول وی که از ارکان اسلام ودر قران آمده بابت ایجاد ترس در برده ها از جهنم درصورت عدم تمکین مطلق میباشد.
  این فاشیسم از روز یکم بر شمشیراستوار بوده وبرداشتنش از سرراه استثمارشدگان نیز با شمشیر میسر است.
  جناب بهنام
  این خط روشنگری که شما میروید خود پیش درآمد زدودن توهمات وجهل وخرافاتی است که در انتها به برکشیدن شمشیر از نیام کارگران وزحمتکشان خواهد رسید.
  البته بسیارروشن که سد ومانعی بنام منافقین و رضا پهلوی وملی مذهبی ها و…توده ای های اسلام پناه بر سر راه ذوب شدن توهمات چهارده قرنه وجود دارند ولی با این وجود شرایط فلاکت بار عینی خودرا در نهایت بر ذهنیتی که اشغالگران حاکم ودیگر اعضاخانواده اسلامی ضد بشری از منافقین تا جبهه ملی!و نهضت آزادی تا…درصدد حفظ ان میباشند تحمیل خواهد کرد.
  حجم بالای دستگیری ها از دختران وپسران وزنان ومردان بجرم اعمال ضد اسلامی! وبرقراری گشت پشت گشت واظهارنومیدی امام جمعه ها و…از ایجاد یک امت اسلامی خود گواه بر روند رو به اعتلای نا باوری به سوسک شدن با نپرستیدن اجداد اشغالگران حاکم می باشد.
  اینکه منافقین مرتب از روشنگری ها وافشا گری های اسلامی می نالند و میگویند به اسلام چکاردارید بیاید روی رژیم!متمرکز شوید خود بیان ترس آنها ودیگر اعضا خانواده عقیدتی حضرت امام گوربگوری ازروند اجتماعی کنونی وبسته شدن دکان جهل وخرافات که اصلی ترین عامل خروش کارگران وزحمتکشان میهن وپاره کردن غل وزنجیرهای امپریالیستی-اسلامی استثمار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>