Comments

کشتار و چپاول بخاطر اسلامِ خدا و ملا / بهنام چنگائی — 9 دیدگاه

 1. درباره این کامنت،

  “با پوزش باید بگویم تاریخ مشروطه وهمچنین رخ داد فاجعه پنجاه وهفت بروشنی نشان میدهد لرزان شدن پایه استبداد تا محکم شدند پایه فاشیسم اسلامی فضای بسیار باز ودموکراتیکی پدید آورد که امکان آنچه پلورلاریسم نام گذاری میفرمائید را فراهم نمود امااینکه جریانات اصلی اپوزیسیون…”

  اپوزیسیون زمان شاه با فتشیسم و وابستگی رژیم شاه مخالف بود و جناح تند رو و فاشیست اسلامی از آن سو استفاده کرد.
  طالقانی فاشیست نبود.
  نویسنده کامنت ذکر شده با مخالفان رژیم شاه دشمنی میکند.دلیل دشمنی اش هواداری از شاه است. حال با شاه بد شده است چون احساس میکند ساه بیشتر نکشت و او را به وضع امروز دچار کرد. با امپریالیستهای غربی هم بد شده چون شاه را مجبور به آدم کشی بیشتر نکردند.
  اینکه از شاه و امپریالیست هم بدتر است.
  ضد-اقتدار

 2. جناب بهنام.
  با پوزش باید بگویم تاریخ مشروطه وهمچنین رخ داد فاجعه پنجاه وهفت بروشنی نشان میدهد لرزان شدن پایه استبداد تا محکم شدند پایه فاشیسم اسلامی فضای بسیار باز ودموکراتیکی پدید آورد که امکان آنچه پلورلاریسم نام گذاری میفرمائید را فراهم نمود امااینکه جریانات اصلی اپوزیسیون آن زمان “همه با هم” “وحدت کلمه”را درلبیک به امام خمینی وبیعت با این دیو راحفظ و درقدرت گرفتن فاشیسم اسلامی سهم تعین کننده داشتند مقصرش نه شاه است ونه امام.
  راجع به مشروطه نیز تقصیررا طوری برگردن شیخ فضل الله نوری میگذارید که گوئی مشروطه بمانند رنسانس و انقلابات بورژائی بر علیه استبداد شاهی و ارتجاع کلیسائی بوده وحال یک سوپرمن بنام شیخ فضل الله نگذاشته این چنین شود.
  جناب بهنام.
  تاریخ مشروطه وشرکت آخوندهای والامقام آزادی خواه دررهبری آن وقانون اساسی گندیده اش که آنقدر اسلامی که زنان را انسان مستقل قبول ندارد وحق رای و…بدانها نمی دهد را شیخ فضل الله نوری سبب نشده است.
  جناب بهنام.
  آیا کسی است که جرات داشته باشد نقش بالای مصدقی های جبهه ملی ونهضت آزادی ومهدی بازرگان وابراهیم یزدی دو پاانداز امریکا ونوکرامام گوربگوری ونقش حزب توده ومنافقین وعلی شریعتی وفدائی یعنی مجموعه دانه درشتهای اپوزیسیون آن زمان در بقدرت رساندن فاشیسم اسلامی را منکرشود؟.
  این پلورالیسم و…را که شما تبلیغ میفرمائید ونه من وبیشماران مانند من که نتیجه پلورالیسم اروپائی با شرکت احزاب چپ!و این فاصله طبقاتی در برابر چشمانمان است که در برابر این احزاب وسازمانهای عریض وطویل چپ خدا پدرراستها را بیامرزد که دم از کارگر نمی زنند آیا نهادینه کردن آن درایران بر عهده اپوزیسیون بود یا شاه یا امام گوربگوری؟
  جناب بهنام.
  چهل واندی سال از فاجعه امپریالیستی اسلامی ایران میگذرد وهنوزبخش قابل توجهی از توده های آن زمان زنده وسهم بسزای اپوزیسیونی که اتفاقا کله گنده های نظام مقدس اسلامی از امام تا خامنه ای وتا لاجوری وتا طالقانی ورفسنجانی و… بخشی از آن را تشکیل میدادند را درشکل گیری این هیولای بی شاخ دم را بخاطردارند وبا پوزش نمیشود تقصیراسلام پناهی مثلا حزب توده و…نا باوری وضدیت عقیدتی اپوزیسیون با پلورابیم و… به پلورالیسم را بر گردن شاه یا امام امت گذاشت.
  جناب بهنام.
  عرایضم را بدون اینکه وارد بحث مصدق وناسیونالیزم شیعه ایشان ویارانشان وتمرین دموکراسی وپلورالیسم مصدقی باارتجاع اسلامی وچپ نماهای حزب توده شوم که فاجعه امپریالیستی اسلامی پنجاه وهفت محصول ومیوه وادامه همان وحدت ارتجاعی نیروهای ارتجاعی ملی وچپ نما واسلامی میباشد که تنها منافقین برآن افزوده شدند خاتمه میدهم.
  شاد وتندرست باشید.

 3. ۱ – آقای چنگائی ایراد مقاله اش را در کامنتش اصلاح کرده و ذکر نموده که معتقد است خواهان دولت سوسیالیستی است نه صرفا هر نوع دولت غیر دینی و یا حکومت لیبرالی سرمایه داری. البته مختصات این نظام را ذکر نکرده است.
  ۲ – منظور آقای چنگائی از پلولاریسم حق ازادی بیان و احزاب است.
  ۳ – اعتقاد آقای چنگائی به آزادی احزاب به این معنا است که او اعتقاد به یک حکومت دموکراتیک پارلمانی دارد که در عین حال توسط این دولت سرمایه داری غیر قانونی است. احزاب بورژوای میتوانند در دولت شرکت کنند اما احتمالا آن احزاب باید قانون اساسی را بطور قانونی تغییر بدهند تا به خواست خود یعنی حق بردگی مزدی برسند.
  ضد-اقتدار

 4. جناب ناشناس ۲ درود؛

  نکته های بسیاری را یادآوری کرده اید، جای قدردانی دارد و دست مریزاد.

  من پیرامون پلورالیسم بیشتر به این ابزار از دید گفتمانی آزاد و رنگین نگاه کمانی می کنم.

  دوست گرامی! در یک حزب و سازمان سیاسی که برنامه مدون، روشن و استراتژیک دارد نیز می بایست و شایسته است که نگرش های فردی و گروهی بسان فراکسیون و یا حقوق اقلیت برای ارائه دیدگاه های شان پذیرفته شود تا زمینه های گفتمانی متنوع و داد و ستد نظری درونی نمیرد و بحث آزاد بتواند به پویائی تئوری های تازه و یا نقد مواضع حزبی و سازمانی یاری رساند، تا بدینوسیله سرکردگی حزبی و جناحی بوجود نیاید که بسیار ویرانگراست.

  چنانچه همین اهرم تربیت، تشویق و تعمیق دیالوگ آزاد و پلورالیستی آن در درون ساختارهای تاکنونی ایران، منطقه و جهان سه ممکن می بود، و مرز و محدودی خاصی نمی داشت و برای نمونه اگر در درون همین استبداد اسلامی ـ ولائی کنونی و یا در دور فضل الله نوری دیروز چنین فضائی در جامعه مهیا می شد و کلید “گفتمان گشائی” متصور می بود، هرگز نه شاه چنان قلدری از آب در می آمد و نه بنیادگرائی اسلامی چنین دریده، درنده و ضدبشری می توانست ارزش های نبرد مصدق را بدان آسانی که می دانیم بخون بکشد.

  درین سرخوردگی های ویرانگر شاهی و شیخی ما سرآخر بدین بررسی و بازتاب درست رسیده ایم که حق آزادی عقیده و بیان را بپذیریم؛ وگرنه از تاریخ و تجربه های مان نیاموخته ایم.

  اینکه نوشته اید:

  گوشزد شما، خطر افتادن به دام امپریالیستی ارتجاعی لیبرالیسم در عکس المعل به فاشیسم اسلامی خطری واقعی میباشد و امیدوارید که من پا بدین دام نگذارم.

  جای سپاس دارد که این محور را درست برگرفته اید و براستی چنین است.

  و من باید سرراست بگویم که جهان نوع انسانی کارگر، کارمزد و زحمتکشان ما چند دشمن مشترک بیادی و خونخوار دارند که امپریالیسشم آمریکا و شرکایش سردسته ی آنند، و اشکال ساختارهای انگل سرمایه سالاری، فناتیسم ضدبشری و خودکامگی های کنونی ادیان و بویژه همین اسلام ولائی و… و همچنین هرگونه از دید و نگرش های ناسیونالیستی که بی گمان به راسیسم و فاشیسم کور و کون منتهی می شوند، اینان بزرگترین دشمنان ما در سراسر جهان می باشند که هرگز ما با این دشمنان دیرینه سر و دل سازشی نداشته و نخواهیم داشت.

  باسپا از شما

 5. جناب بهنام.
  اگردرباب پلواریسم و…مرزبین خلق وضدخلق در نظر گرفته نشود آنگاه آنچه که امپریالیستهابا حلوا حلوا کردن خاتمی ودموکراسی قدم بقدم!و دیالوگ بین قاتل وقربانی و…بدنبالش بودند واصل پروژه ای که خاتمی رابراجرای آن گماشتند وتماما برای ایجاد منطقه سبز دیالگوگ بین خلق و ضد خلق وطبعا برداشته شدن خط سرنگونی می بود کاملا مشروعیت میابد.
  اگر خاطرتان باشد توده ای ها واکثریتی ها وپس مانده های مصدقی جبهه ملی ونهضت آزادی دلال بین خمینی وامریکا و…تماما در ضدیت با براندازی برای این خط دقیقا ضد کارگری هورا می کشیدند.
  جناب بهنام.
  گرچه این پروژه امپریالیستی -اسلامی در برابر شرایط عینی حاکم برزحمتکشان میهنمان دوام نیاورد وله شد ورفت پی کارش اماعوارض آن مانند تشیع جنازه میلیونی رفسنجانی
  و بی اعتنائی مردمان برون مرزی در برابرپهن شدن بساط رژیم درفرنگ وبویژه درمراکز دانشگاهی وعلمی وکسب وکارحلال! سرزمین شیطان بزرگ!و…همچنان پا برجاست.
  خسارت استراتژیک عدم رعایت چنین مرزی از سوی زنده یاد مصدق برای دموکراتیزه!کردن ایران بوسیله تمرین دموکراسی!و پلورالیسم! با ارتجاع خلص اسلامی وچپ نماهاهای توده ای در جریان تلاش برای ملی کردن نفت باز شدن پای آخوند وامثال فدائیان اسلام وهئیت موتلفه و…به دایره سیاسی کشور می بود که ادامه این خسارت استراتژیک باز شدن پای ارتجاع اسلامی وچپ نماها از حاشیه به دایره اجتماعی وسیاسی در بیعت چپ نما هاو بقایای مصدقی جبهه ملی با آخوند یعنی تبلورعینی همان حلقه دوران مصدق در جریان انقلاب ومبارزه ضد امپریالیستی!این حلقه ضد انقلابی برهبری امام خمینی آنها قابل مشاهده است.
  جناب بهنام.
  اکنون رژیم همان خط دوران خاتمی راپیچیده تر وبدست پسر شاه داده تا باتبلیغ براندازی اما وقیحانه آن رابا همکاری سپاه وبسیج و…کلا نیروهای سرکوب گر رژیم قابل انجام معرفی نمودن به پیش ببرد.
  جمع شدن نیپاکی ها وعوامل اطلاعاتی ودو خردادی و…بدور پسر شاه وهمسر ودخترش نیزدر چهارچوب همان خط پلورالیسم ودموکراسی و دیالوگ ادامه دوران خاتمی است.
  جناب بهنام.
  خطر افتادن به دام امپریالیستی ارتجاعی لیبرالیسم در عکس المعل به فاشیسم اسلامی خطری واقعی میباشد که عالی ترین منافع اکثریت مردم یعنی کارگران وزحمتکشان وحاشیه نشین ها که در جنبش براندازی آنهامتبلورمیشود را مورد هدف قرارداده است که امیدوارم شما پا بدین دام نگذارید.

 6. پاسخ به این کامنت:
  .
  “خواهند آمد تا دوباره بحث شما را با یک سری حرفهای بی ربط وکلیشه ای وتکراری به انحراف بکشانند این تلاش ها در بدر بردن رژیم از زیر ضرب نوشتار شما ومانند شما که روی درد اصلی انگشت می گذارید مکمل مهملات رژیم در فضای واقعی وبهنگام حرکت هائی مانند کشاورزان اصفهان میباشد.”
  .
  این کامنت که در مورد کامنت من است حاوی هیچ استدلالی و یا فاکتی نیست و نقض قوانین استدلال و منطق و علم است. برای همین پاسخی نخواهد داشت.
  .
  ضد-اقتدار

 7. جناب ناشناس ۲ درود؛

  هماهنگی من و شما در راستای روشنگری و افشاگری علیه رژیم ضدبشری اسلامی ـ ولائی شایسته تبادل های رنگین چنین تأئیدها و همفکری هاست، اگرچه در برابر آن نقد و دیدگاه های ناشناس ۱ هم وجوددارد و این بخودیخود از نگاه من نه تنها بد نیست که خود بیانگر پلورالیسم نطری، وجود آزادی عقیده و بیرونی کردن آنها، و همزمان بردباری های چند سویه، یا دوسویه و بهررو متقابل است که من با آن بسیار موافق بوده و هستم و البته هم که ضروری ست.

  باسپاس از شما

 8. جناب چنگائی.
  خواهند آمد تا دوباره بحث شما را با یک سری حرفهای بی ربط وکلیشه ای وتکراری به انحراف بکشانند این تلاش ها در بدر بردن رژیم از زیر ضرب نوشتار شما ومانند شما که روی درد اصلی انگشت می گذارید مکمل مهملات رژیم در فضای واقعی وبهنگام حرکت هائی مانند کشاورزان اصفهان میباشد.
  آنجا نیزبرای ایجاد انحراف از بحث کویری شدن ایران وپیوند آن با اجرای سیاستهای اقتصادی بانک تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول وسایر نهاد های امپریالیستی وانجراف از سرکوبی که به پشتوانه چک سفید امپریالیستها به اشغالگران حاکم انجام میشود به امریکا و… منافقین ومعاندین بعنوان تحریک کنند گان مردم و… دشنام داده میشود.
  جناب چنگائی.
  این ترفند در حالی است که این بار شیطان بزرگ وشرکاء تعارفات حال بهمزن گذشته در محکومیت!سرکوب را نیز کنار گذاشته و به تکرارالتماس های مشمئزکنند برای فشردن دست جنایت کاران در وین مشغولند و خانه سالمندان منافقین نیز بدون تنفس مصنوعی رژیم در ظرف چند روز از هم خواهد پاشید.
  جناب چنگائی.
  یک نمونه کوچک از این تنفس مصنوعی در یوتیوب موجود است.یک دسته کوچک از روستائیان را جلوی دوربین تلویزیون آورده اند تا شعار بدهند مرگ بر منافق که باعث وبانی!به خشونت کشیده شدن اعتراض مسالمت آمیز کشاورزان شده اند.
  جناب چنگائی.
  اینکه نوشته اید اشغالگران حاکم با اعوان اعصار امت در صحنه و…چند میلیون بیشتر نیستند درست اما متاسفانه بخش دوم فرمایش شما که مابقی جمعیت با همبستگی رژیم را از جا بکنند چیزی بیش ازیک آرزوی نیک اما برآورده نشدنی نیست که اگرامکانش وجود داشت تا کنون با این خشم بجای مردمان از غارت وتهی دستی و…اعتراضات وسیع اتفاق افتاده تا کنون شده بود.
  جناب چنگائی.
  شما بهتر از من به قانون مندی های اتحاد سراسری کارگران وزحمتکشان شهری وروستائی ومهمترین آن تشکیلاتهای مستقل از حاکمیت اشراف دارید ومیدانید چنین امری در زیر شرایط حاکم فاشیستی اسلامی اتفاق نخواهد افتاد.
  اینجاست که راه حل ولو سخت خود را در ورای ذهنیت های گوناگون از درون شرایط فاشیستی اسلامی واز درون بن بست اعتراضات وخیزش های عمومی که همواره با سرکوب وکشتارره بجائی نمیبرد نشان میدهد.
  جناب چنگائی.
  شاید من وشما و…با راه حل واقعی که چیزی بجزآماده سازی بستر ذهنیت دفاع مشروع وکمک قدمی وقلمی در دفاع توده ها از خودشان نیست موافق نباشیم اما اگرراه حل در بیرون آمدن وکشته دادن وسرکوب شدن وبخانه رفتن بود که تا بحال اشغال گران از حاکمیت ساقط شده بودند و مبارزه در بن بست استراتژیک گیر نکرده بود.
  جناب چنگائی.
  اگر کسی تاثیر مستقیم چک سقید امپریالیستها به بچه لوس خود در منطقه را در امر سرکوب بی دنده وترمز و ساقط نشدن رژیم از قلم بیاندازد حتما به چشم پزشک احتیاج دارد.
  اگررفتن رژیم بنفع این غارتگران جنایت منش بود بر سرسرکوب وکشتار اعتراضات به گرانی بنزین آبان ماه خونین آنچنان سلیطه بازی رسانه ای وسیاسی در میاوردند وسفارت خانه های خود میبستند و پرونده به شورای امنیت می بردند…دستگاه سرکوب رژیم راقفل کرده که خود بخود منجربه میدان آمدن توده های رنج وکار می گشت.
  جناب بهنام.
  متاسفانه برای خلاصی از فاشیسم اسلامی اشغالگر البته در دنیای واقعی همه راه ها به دفاع مشروع در برابر سرکوب نا مشروع می رسد چه موافق باشیم چه نباشیم.
  شاد وتندرست باشید

 9. در مقاله میخوانیم:
  .
  “ما باید و شایسته است بخود اراده و اداره ی اجتماعی ـ طبقاتی مان بازگردیم و به وجود آن ایمان بیاوریم و همبسته تر از هرزمان دست در دست و سراسری این انگل های مفتخور را از کاخ ها و سریرهای حکومتی شان بی هیچگونه سازش و نرمشی به زیر کشیم، و آن نیز با کنار زدن و رفتن دین از حکومت هموارمی شود …”
  .
  نیت سرمایه داران لیبرال و سکولار در ضدیت با جمهوری اسلامی “کنار زدن و رفتن دین از حکومت” است. نیت بردگان مزدی کمونیست از بین بردن هر نوع حکومتی و برقراری نظم شورائی خود در محل کار و زندگی است. پس در اینجا، نویسنده فقط خواستار حکومت لیبرالهای سرمایه دار است.
  .
  ضد-اقتدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>