Comments

آبان، بذر شجاعت است / مرجان افتخاری — 7 دیدگاه

 1. میخوانیم:
  “متاسفانه چپ ها با نگاه مکانیکی ومتافیزیکی به کارگران وکلا جامعه توقع داشتند ودارند تا با همنوائی با این ذهنیت اجتماعی ودوری از مبارزه ضد ارتجاعی درون مبارزه طبقاتی، مزد بگیران با لمس استثمار وچپاول عینی درحالیکه این ذهنیت ارتجاعی را با خود دارند به راه حل جنبش و انقلاب کارگری و…درراستای رهائی خود برسند.”
  این هم از آخوند سکولار هوادار اشغالگران ماقبل اسلام.

 2. جمهوری اسلامی هم از آخور اسلام میخورد وهم از توبره ناسیونالیسم شیعه.
  تشیع جنازه مارشال مش قاسم تبلورانسانی ناسیونالیسم شیعه بود.
  دراین ناسیونالیسم گندیده بازمانده از دوران صفوی جای دوست ودشمن طوری تعویض شده که قاتلین وغارتگران اشغالگر قابل سرزنش که بیش از یکصد جنبش وسیع توده ای رامقابل خود یافتند تبدیل به مقدسات توده ها شدند.
  متاسفانه چپ ها با نگاه مکانیکی ومتافیزیکی به کارگران وکلا جامعه توقع داشتند ودارند تا با همنوائی با این ذهنیت اجتماعی ودوری از مبارزه ضد ارتجاعی درون مبارزه طبقاتی، مزد بگیران با لمس استثمار وچپاول عینی درحالیکه این ذهنیت ارتجاعی را با خود دارند به راه حل جنبش و انقلاب کارگری و…درراستای رهائی خود برسند.
  این درحالی بود که مزد بگیران اززمان صفویه که جای دوست ودشمن تعویض گشت برای خود نمادهای تاریخی اسلامی ضد استثمار!و …داشتند وطبعا تا زمانیکه جعلی بودن مقدستات آنهابرایشان معلوم نمیگشت همانطور که دیدیم موتوربزرگ با سوخت نه شرقی نه غربی “حکومت اسلامی”روشن گشت وآرزوی رهائی را درحکومت عدل علی!یعنی همان دشمنی که بجای دوست ازسوی آخوندهای تاجدارصفویه جا زده شده بود یافتند وغافل از اینکه به شهادت تاریخ حاکمیت علی بر ایران بیش ازسه خلیفه دیگردمار ازفقرای سرزمین اشغالی ایران کشیده و در این راه بیشترسرکوب و خون ریخته بود که یک قلم آن به استناد تاریخ طبریو… پانزده هزار قتل عام از فقیرترین مردم سیستان دریک روز بجرم نپرداختن مالیات اضافی بود که علی برای جنگ با معاویه لازم داشت.
  پرسش اینکه اگرغبارزدائی ازذهنیت مزد بگیران درراستای جایگزینی آن با ذهنیت انقلابی ودرمعنی ارتقای آگاهی طبقاتی وظیفه چپ نبود؟وظیفه شاه بود؟وظیفه مجاهدین وشریعتی وآخوندها بود؟وظیفه مصدقی های نماد سیاسی ناسیونالیسم شیعه بود؟.
  تئوری موتور کوچک موتوربزرگ فدائیان خلق بر همین نگاه مکانیکی استواربود وبهمین دلیل همه جان فشانی هایش درخدمت روشن شدن موتوربزرگ با همان ذهنیت ارتجاعی گشت که طبعارهبری آن ذهنیت نیز نمی توانست ازسوی ارتجاع وامپریالیسم نباشد.
  امااین نگاه مکانیکی و تخیلی ودرمعنا رمانتیسم انقلابی نه تنها نتوانست مزد بگیران را بسوی جنبش وانقلاب کارگری هدایت کند که هیچ بلکه اکثریت بدنه ورهبری خودش بهمراه حزب توده به حرکت درپشت توده ها ورهبری سوپرارتجاعی آنان تن داد.
  زمانیکه شاه با دامن زدن به خرافات وجهل مذهبی درپی مشروعیت بخشیدن اجتماعی به حاکمیتش بود عمده چپ مابجای گنجاندن مبارزه ضد ارتجاعی درون مبارزه طبقاتی خودش مهر تاید بر این جهل وخرافات میزد.
  تعریف تمجید های براستی حال بهم زن گل سرخی از مشتی قاتل چپاول گر دردادگاه درمعنی زدن مهرتاید بر خرافه پراکنی شاه وآخوندها از سوی یک کافر!بود که درآن زمان تعریف وتمجید های یک کافر!از علی وملی و…اعتراف به اینکه من از اسلام به مارکسیزم رسیدم برای مردمان فریب خوده ازصفویه و شاه وآخوند ومجاهد وعلی شریعتی ومصدقی و… بسیارافتخارآفرین بود.
  صدها وصدها فاکت در این مورد تایید زدن بر جهل وجهالت وخرافات موجود در جامعه از سران حزب توده برجای مانده است.
  اما اکنون نیز پس از گذشت چهل سال از روشن شدن موتور بزرگ و سوراخ شدن آن ذهنیت پیشین دربخش بزرگی از مزد بگیران همان داستان کهنه نام گذاری توهین به مقدسات مردم!بر روشنگری وافشای واقعیت ها وشستشوی کامل ذهنیت مزد بگیران ازفریب وتحریف و…انتظار مکانیکی از کارگران برای رفتن بسوی انقلاب کارگری ادامه دارد.

 3. گفتید ما آنارشیستها تشکیلات نداریم، یا ضد تشکیلات هستیم!
  صدها تشکیلات آنارشیستی در جهان وجود دارد، از اتحادیه کارگری آنارکوسندیکالیستی تا تشکلات اعمال خشونت بر ناسیونالیستهای فاشیست.
  از این شروع کنید:
  آنتی فا در آلمان،
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antifa_(Germany
  https://fa.wikipedia.org/wiki/آنتیفا
  امیدوارم عقیده تان را در مورد آنارشیسم تغییر بدهید و دیگر حرفهای رژیم را علیه ما نزنید.
  ضد-اقتدار

 4. راستی جناب اشغالگر ماقبل اسلام، بجای ناسزا گفتن به من ، اگر خیلی مبارزه مسلحانه میخواهید میتواند به گروهی از ما آنارشیستها بپیوندید:
  https://asranarshism.com/
  فقط مواظب باشید که غیرت ایرانی نشان ندهید چون انترناسیونالیست هستند.
  در غرب ما آنتیفا داریم که کارش جلوگیری از رشد ناسیونالیستهای دو آتشه است. در ایران هم لازم است تا گند مبارزه علیه رژیم در نیاید.
  ضد-اقتدار

 5. خط و ایده درست همه این ایده ها با هم است:
  .
  ۱ – از بین بردن خرافات
  ۲ – از بین بردن تشکل هرمی،
  ۳ – از بین بردن مردسالاری،
  ۴ – از بین بردن بردگی مزدی،
  ۵ – از بین بردن امپریالیسم= ناسیونالیسم = قوم پرستی = نژادی پرستی.
  .
  این کامنت:
  “آمدند بیرون کتک خوردند دستگیر واعدام شدند ورفتند خانه.
  در این چهل ساله …”
  .
  بطور آشکاری در چهارچوب ۵ است. بقیه تعلقاتش اشتباه ش هم بتدریج بیرون میزند.
  .
  با حمل ۵ ایده فوق، نه تنها قربانبان اقتدار در ایران به وحدت میرسند بلکه ۹۰ درصد جمعیت جهان را هم به حمایت از خود جلب میکنند. ایده انقلابی ایده ای است که ضد بشری نیست. ناسیونالیسم ضد بشری و امپریالیستی است. ناسیونالیست همیشه ضد ملیت دیگر است، برای همین همیشه ضد بشری است. توده هائی که گول ناسیونالیستها را میخورند تا ابد محکوم به بردگی هستند.
  .
  ضد-اقتدار

 6. آمدند بیرون کتک خوردند دستگیر واعدام شدند ورفتند خانه.
  در این چهل ساله هیچ بیش از این پدید نیامده که رو بجلو وقابل شمارش باشد بجز سال به سال افزوده شدن چشمگیر بر زائران!و عزا داران حسینی!یا همان رونق دکان اسلام بازی که طشت ارتزاق ایدئولژیکی رژیم اشغالگراسلامی میباشد.
  این نتیجه طبیعی سر خوردگی از شکست پشت شکست میباشد که خود نتیجه نداشتن تشکیلات وسلاح مردمان دربرابرتشکیلات وسلاح اشغالگران اسلامی است تا اگر ده تا میزند حداقل یکی هم نوش جان کنند.
  صد البته در این میان کتک خوردن ودستگیری واعدام همواره تحت نام حال بهمزن مبارزه مسالمت آمیز!مورد حمایت کسانی بوده ومیباشد که خود با بمب و گلوله و راه اندازی جریانات اسلامی درحال صدور دموکراسی! به خاورمیانه میباشند.
  طبعاپادوهای ضد اقتدار!و ضد خشونت! اینها ودرراس آنها کمپود گه ای بنام رضا پهلوی در صحنه سیاسی ورسانه ای امپریالیستی و…نیزهمواره مردمان را از خشونت!یعنی دفاع از خود دربرابرسرکوب وگلوله بر حذرداشته ودعوت به مبارزه!مدنی!مینمایدکه نام دیگری برای کتک خوردن وشکنجه واعدام ودم بر نیاوردن دربرابرحاکمیتی اشغالگر میباشد که بنیاد تاریخی و ایدئولژیکش بر ضدیت با مدنیت ومسالمت! وزجر کش کردن وکشتن مخالف بنا شده است.
  این کمپود گه دو پای ضد اقتدار!و ضد خشونت! درراستای رفع خطرجنبش وانقلاب از سر رژیم اشغالگراسلامی وقاحت ودریدگی یک مزدور تمام عیار را تا آنجابنمایش گذاشت که درمصاحبه با صدای شوم امریکاپناه بردن به نیروی انتظامی!را بهترین راه برای در امان ماندن از سرکوب معرفی نمود.
  حال در میان نیز بیکاران خارج کشوری با نام مستعار فعال سیاسی!و فعال کارگری!و…نیز مزید برعلت بدنبال اثبات!ریشه های طبقاتی ویاریشه های ناسیونالیستی!ویا ریشه های ملوکانه و…کتک خوردنها و پیروزی نشان دادن شکستهای آبان وآذر و…میباشند.
  درچهاچوب دفن ذهنیت تشکیلات سازی بویژه در میان کارگران بیهوده نیست که رژیم اشغالگر اسلامی هرزگاهی با دادن تنفس مصنومی کانون های شورشی !و…معرفی کردن این جنازه سیاسی بعنوان عامل اصلی راه اندازی خیزش های عمومی از سوی خامنه ای امام اشغالگران از فروپاشی کامل ودفن جنازه متعفن منافقین پیش گیری تا بوی تعفن فریب ایدئولژیکی اسلام انقلابی ضد امپریالیست وضد استثمار وضد کوفت وزهر مارش که هزاران هزارفریب خورده بی اطلاع از اسلام و جنایتهای سران مقدس و تاریخ ماتریالیستی اش آن هزار هزار را به زیر تیغ امام گوربگوری که مظهرشرف خلق!خواندنش فرستاد ودر انتهانیزبطورقانونمد ماهیت کثیف پنجاه وشش ساله پادوئی ایدئولژیک وسیاسیش برای امپریالیستهابنمایش درآمد درس عبرت وترمز اجتماعی باشد برای رفتن ذهنیتها بسوی تشکیلات سازی ومبارزه قهرآمیز ودرمعنی دفاع دربرابرحمله وحوش نیروی انتظامی!و بسیج وارتش وپاسدار اشفالگران اسلامی.
  اینهمه زندانی سیاسی ودستگیرشده واعدامی واینهمه تهاجم به فرمان داری ها ودیگرارگانهای جهل وجنایت وغارت وشعاراستراتژیک می جنگیم می میریم ایران رو پس میگیریم درجریان خیزش ها واعتراضات نشان از پتانسیل بالای مردمی درجهت دفاع بهم پیوسته دربرابرتهاجم ارتجاعی-امپریالیستی و تسخیر سنگر امامتی دارد که ازسوی بیست وپنج کشور امپریالیستی غربی وشرقی محافظت میشود.
  اما شور بختانه این پتانسیل بخاطرمحاصره بودن ذهنیتهانمیتواند پوسه شکنی واز دادو بیداد خیابانی وتحمل هزینه بالای خون ورنج به دفاع مشروع مسلحانه پائینی های تهی دست دربرابرمحافظ مسلجانه غارت اشغالگران اسلامی برسد.

 7. چون هنوز “ایده” درست انقلاب در زنان و برده های مزدی جا نیافتاده، نمیتوان انتظار وحدت در میان توده ها داشت. حتی اگر وحدتی در چهارچوب ایده های نیمه درست حاصل شود و حتی اگر رژیم سرنگون شود، آن وحدت و یکپارچگی از بین خواهد رفت.
  ایده های درست انقلاب اینها هستند: از بین بردن تشکل هرمی، مردسالاری، بردگی مزدی، امپریالیسم، ناسیونالیسم و نژادی پرستی.

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>