شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰
   

Comments

عالم قدس و هاله حکومت دینی درهم شکسته<br> بهنام چنگائی — 6 دیدگاه

 1. پاسخ به ضد مجاهد و هر ضد کمونیست دیگر،
  درباره دولتهای مارکسیستی روسیه و چین،
  کار مارکسیستها در این دو کشور کار برد نظرایات مارکس و انگلس بود. کاری که مارکسیستهای روسی و چینی کردند اصلا بیشتر از کار دموکراتهای غربی قابل سرزنش نیست و در چهارچوب روابط سرمایه داری کاملا قابل قبول و حتی انقلابی بود. اما میتوان گفت که کار آنها محدود بود.
  در چین، تحت فرماندهی مارکسیستها، امپریالیستهای جنایتکار غربی و ژاپنی بیرون انداخته شدند و تمام چین حول یک حزب و سرمایه داری دولتی متحد شد و استقلال سیاسی پیدا کرد. قبلا مستعمره بود. بعلاوه مارکسیستهای چینی بفوریت روابط فئودالی را الغا کردند و جای آن روابط سرمایه داری گذاشتند. تمام سرمایه داران غربی هم در طول تاریخ همین کار را کردند. چه حزب کمونیست چین و چه سرمایه داران غربی، استثمار نیروی کار را از بین نبردند. در ارتجاعی بودن حاکمین چینی و سرمایه داری امپریالیستی غربی هیچ تفاوتی وجود ندارد – تعریف من از ارتجاع استثمار کردن نیروی کار است. مارکسیتها تعریف خودشان را دارند. همینطور در ارتجاعی بودن شاه و دولت جمهوری اسلامی هیچ شکی نباد کرد و از این لحاظ تفاوتی با دولتهای مارکسیستی و یا غرربی ندارند.
  در مورد کار مارکسیستهای روسیه که قبل از مارکسیستهای چینی بودند، باید گفت که آنها جنگ امپریالیستی و سرباز کشی در میدانهای جنگ را خاتمه دادند. رژیم احمقانه سلطنتی را از بین بردند. بقایای روابط فئودالی را محو نمودند. روسیه را در چهارچوب روش علمی رایج شده در غرب اداره کردند و اقتصاد آنرا بصورت سرمایه داری دولتی رشد دادند. اینکار در دوران دیکتاتوری استالین ادامه پیدا کرد و اقتصاد روسیه سریعا رشد کرد. کار مارکسیستهای روسی نیز اصلا کاری بدتر و زشت تر از سرمایه داری امپریالیستی غربی نبود.
  بنظر من میزان جنایات دولتهای مارکسیستی چین و روسیه بمراتب کمتر از دولتهای سرمایه داری غربی است. دولتهای سرمایه داری غرب بغایت ریاکارانه است. دو قرن از طریق استعمار آدم کشی کردند و پشت تمام جنگهای درونی اروپا در قرن نوزدهم و دو جنگ جنایکارانه جهانی در قرن بیستم بودند. کودتا ها و تروهای و توطعه های فرا.انی علیه فعالین و مخالفان کردند و میکنند. بعلاوه در قرن بیست و یکم، عامل انقلابات مخملی و بازی با جان بردگان مزدی و عامل پرورش اسلامیون جهادی و ضد انقلابی و عامل جنگ خونین عراق و لیبی و جنگ داخلی سوریه بوده اند. آنها جنایات فراوانی در آمریکای لاتین مرتکب شدنداز جمله جنگ فالکلند و کودتای علیه آلنده و ده ها عمل کوچکتر و بزرگتر.
  پس لطفا با مراجعه به تاریخ دولتهای مارکسیستی دنبال سفید شوئی رژیمهای شاهی و جنایتکارانه غربی نباشید.
  آنارکوسندیکالیست

 2. جناب ناشناس سلام؛

  پیرامون نقد از بلوک چپ برادر، من امروزی و ماها نباید تاوان آنروزی های گذشته را بدهیم؛ تازه شایسته هم نیست همه ی آنها را با یک چوب از درگاه مبارزه ی طبقاتی که آنها در همان چهارچوب پیشین آنگونه که می دانسته، و پیش اش برده و یا به شکست اش کشانده اند یکسان برخورد و بررسی کلی کنیم.

  به تاریچه ی مبارزه طبقاتی کمونیستی در برابر تاریخ بلند ادیان فاسد ابراهیمی و دیگران هم مسلک و سرمایه پناه برخوردکنید تا بهتر بدانید و بدانیم جنبش برابریخواهی چپ پیشین هیچگاه از حالت دفاعی در برابر هجوم و دخالتگری عای یکایک از امپریالیست ها و درندگان هردوسویه ” دین و سرمایه” درنیامد تامگر بتواند و فرصت جابجائی و دگرگونی درست واماندگی های خود را بیابد و برای شان با اراده اجتماعی جایگزین کند.

  همزمان دوست گرامی من پانویسم، انشا نویسی نیست؛ همانا که دانش، شناخت و تعهدی ست که من چگونگی دیدگاهایم پیرامون پدیده ها را با شما به گفتمانی درست و سازنده می کشانم که برای همدیگر روشنگری کنیم و ای بسا اندکی به راه تاریک و دور فردا با یاری همدیگر و خردگرائی و مشترک پرتو بیفکنیم و نه بیشتر! باسپاس

 3. آقای چنگائی محترم همه اینها که در پاسخ من گفته اید فقط آرزوهای شخصی شما و چیدن کلمات در کنارآروزی شخصی است بدون اینکه این انشاء نگاری نشان دهد چرا پائینی ها با بالائی ها در طول تاریخ بمانند اعضاء خانواده بشری برای ساختن شرایط موجودی که بالائی های دو درصدی نود هشت درصد ثروت زمین را در اختیارداشته باشند همکاری داشته ودارند؟.
  پائینی هابجز ایتکه برای بالائی ها در طول تاریخ کارکرده وثروت اندوخته اند ازاین ثروت نیز یک روز با نیزه وشمشیر وامروز با مسلسل محافظت نموده اند؟.
  در ضمن گفته اید توضیح دیدگاه ماتریالیستی و…چندان آسان نیست که بتوان در چند جمله پانویس توضیح دهید.
  در این مورد خواستم بگویم احتیاجی به زحمت شما نیست که قبلا این دیدگاه ها در میدان عمل شوروی و چین وکامبوج و یتنام و اروپای شرقی تحت سلطه روسیه با بجای گذاشتن کشتار میلیونی و سرکوب و دیکتاتوری حزبی کاملا روشن توضیح داده شده است.

 4. جناب ناشناس سلام؛

  دوست گرامی! من کمونیست نمی خواهم شما را با اندیشه ورزی ماتریالیستی خودم سرگرم کنم و پی بردن به این دیدگاه های بزرگ انسانی، اجتماعی، علمی، فنی و از همه پیچیده تر روانکاوانه منونی آن نیز چندان آسان نیست که بشود در چند پانویس اینچنین کوتاه چندی چونی آنرا به گفتمانی دوسویه و سازنده سمت و سو داد و زمینه های نارسائی ها را که شما آنها را سرمایه سالار، کمپانی های غول پیکر نامیده اید به کنکاشی شایسته و بایسته رهنمون کرد.

  با اینهمه بگویم که هر آدمی دست پروده ی ساختار سیستماتیک کلانی ست که اینجا و آنجا یوغ هستی و وجود آدم هایش را کشورها در چنگ دارد و بود و نبود ناسازگاری فردی و جمعی جز تولید این ساختارهای ضدبشری نیست که می باید روشنگرانه در عرصه داخلی و جهانی شناخت و افشای شان کرد، و بیاری مبارزه جاری کارگران و توده ها رشته به رشته ریش های وجودی شان را زد؛ بویژه این ساختار توامان دین دولتی و سرمایه سالاری آنرا.

  بهررو چه من و شما بخواهیم و یا نه، باورم برین بوده و می باشد که تنها یاور انسانِ کار، آسیب پذیر و دست و دهان تهی دانش و آگاهی اجتماعی و سازماندهی طبقاتی ست که او سرمایه و دین تا همینجا، دستکم پدر دانش را با همه پدرسوختگی هایش نتوانسته دربیاورد ـ و همزمان ما نیروهای چپ و کمونیست را یاری داده، برابر نادانی جانزنیم و زهنپردازی هم کمک مان نکرده تا زانو بزنیم؛ بل و پیش از هر کاری، ما نیاز به آموزشم دانش داریم تا بهتر ببینم که می بینم؛ تا پیش زمینه ها و دلایل پنهان پدیده را دریابم که با شیوه دریافته ایم و راه چاره ها را سززنده تر بررسی و بهره ورتر بیکارگیریم که درگیر و داراش بوده و هستیم و خواهیم ماند.

  حال این مبارزه درست و رهائی بخش کجا به بار رسیده شیرین فردای دیگر و بهتر و زمینی خواهدرسید، روند چالشی ست که پیگیر از پیشترهای دور آغازشده و ما دنبال اش می کنیم و تا ماندگاری این ساختار بهره کشی انسان از انسان دیگران آگاه و هموند ما ادامه اش خواهندداد.

 5. حرفهای ناشناس اگردر مورد دیگرکشورهادرست باشد در مورد ایران نادرست ونشان از بی اطلاعی ایشان دارد.
  چرا در مورد ایران نادرست است؟.
  چون ایران تنها کشوری است که از وجود ارتش آزادی بخش ملی مستقر در آلبانی برهبری برادرمسعود بهره میبرد.حال اگرایرانیان فوج فوج به زیرپرچم برادرگرد نمی آیند مشکل خودشان است وگرنه که ارتش برادرمنهی کمی مقررات وانضباط که در همه ارتش های دنیا رایج است مشکل دیگری ندارد.
  در کجای ارتش دنیاخواب دیدن آزاد است که در ارتش برادر آزاد باشد؟.
  در کجای دنیافردای شبی که نفر مربوطه خواب دیده نباید خواب خود را باز گو واز خود در برابر جمع انتقاد وقول ندهد شیطان را از زیر جلدش بیرون نماید؟که در ارتش ملی برادررسم نباشد؟.
  در کدامین ارتش جهان دیدار ارتشیان با خانواده آزاد است؟
  در کجای دنیا گپ زدن چند ارتشی بر سر میز نهار یا شام آزاد است و تله وزارت اطلاعات خوانده نمیشود؟
  زنان کدام ارتش ملی دنیا مجازبه از بین بردن موهای زائد صورت هستند؟.
  زنان کدام ارتش ملی دنیامجاز به برداشتن روسری هستند؟
  کدامین ارتش ملی دنیاحرف از قهرمانان دشمن میزنند؟که حال از ارتش ملی برادرتوقع کرد که چراحرفی از بابک خرم دین وصفار لیث وجاوید و…نمی زند.
  باید بجای این حرفهای نومید کننده شرایط ذهنی را با دادن تصویری زیبااز جمهوری دموکراتیک اسلامی آماده نمود.
  اگر میخواهید در ایران انقلاب دموکراتیک اسلامی شود باید برای مردم تصویر نمود روزی که برادر وخواهرسواربرتانک های ارتش آزادیبخش امریکاوارد تهران میشوند وکارگران در دو طرف خیابانها صف کشیده وبرای اجرای برنامه ده ماده ای برادر وخاصه برای آزاد بودن مالکیت خصوصی و آزاد بودن سرمایه گذاری خارجی اشک شوق میریزند وبا خود میگویند برادر بر امپریالیستهای غارتگرپیروز شد وآنها را وادار نمود تادر ایران رژه بروند ودر ایران دموکراتیک اسلامی سرمایه گذاری کنند و سود حلال آن را بخارجه منتقل نمایند.
  آه که چه تصویرزیبائی برای ایجاد شرایط ذهنی وخروش مستضعفین.

 6. خود راخسته نکنید دوست گرامی که دوران چپ وکلا دورانی که انسانهادخالتی ولو کوچک درسرنوشت خود داشتند وعنصرآگاهی گره از کار باز میکرد بخاطر همکاری پائینی ها با بالائی ها در طول تاریخ ومنهی استثنا هاکه جنبش ها وانقلابات را ساختند وشکست خوردند به پایان رسیده واکنون این کمپانی های غول پیکرمانند آمازون واوبر ومایکروسافت و اکسان موبیل…هستند که زمین وهمین جمهوری اسلامی را تحت مالکیت خود دارند.
  مردمانی که در داخل ایران زندگی میکنند هم حکومت وهم اسلام وهم دلیل اصلی فقر خود رابسا بیشتراز من وشما میشناسند واحتیاجی به آگاهی ندارند اما همین مردم برای سرسوزن تغیری باقشون پنج میلیونی اسلام اعم از ارتش وسپا و… مورد حمایت صد درصد استکبار جهانی مواجه وکشته میشوند ومیروند خانه.
  حالا بجای این حرفهاآیا راهی دارید که بتوانند بر قشون اسلام که به نیابت از استکبار غارت وجنایت میکندپیروز شوند؟.

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Page generated in 0,899 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوار ابزار