کمی هم طنز درباره خانم «بیکاز»، مبلغ رژیم در قطر

.