«پیروز رها» و داستان تکراری «بلوک سوسیالیستی»
مهران زنگنه

.