پیامک‌های ناجا برای دعوت به حجاب، ۲ میلیارد خرج برداشت

علاوه بر زنان برای مردان و برای کودکان نیز ارسال شده‌است و برای یک “روحانی”