پلمب بزرگترین خانه تاریخی ایران، یکی از جاذبه های تاریخی، گردشگری بعلت عدم رعایت حجاب

.