نه مردمی برابر نیرنگ کاران ولائی ،
 بهنام چنگائی

.