یک نماینده 5 خودرو فیدیلیتی به نام و همسر و راننده و مسئول دفتر و… خرید؛ در بازار آزاد فروخت

.