در ایام نوجوانی من مرگ خدا را  در خواب و بیداری دیدم  ،
شمی صلواتی

.