مسمومیت دانش آموزان هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری واقع در منطقه پنج تهران

.