مسمومیت‌های سریالی؛ ۳۴ دانش آموز قمی دیگر در مراکز اورژانس پذیرش شدند

.