گاز ان.۲ عامل مسمومیت‌ دانش آموزان/کارِ دست های پشت پرده است/ دشمن دانش‌آموزان را مسموم کرده است

.