مرکز گرایی چگونه پیرامون را به فقر محکوم می کند
محمد حسین یحیایی

.