مردی که سر بریده همسر 17 ساله اش،مونا حیدری، را در خیابانهای اهواز گرداند تا “باغیرت بودن” خود را ثابت کند به 8 سال زندان محکوم شد

.