مجامع عمومی در اعتصابات فولاد اهواز و هفت تپه… و اعتصاب تاریخی اتومبیل سازی رنو (1947) در فرانسه (1)/ احمد بخردطبع

.