مجازات توهین به حجاب در فضای مجازی و غیرمجازی /۲ سال ممنوع الخروج می شوید

.