«مبارزه با کشف حجاب برای حل مشکلات اقتصادی است»

.