ما آريايی نيستيم
نه برديا دروغين بود و نه انوشيروان دادگر

.