قطع درختان تنومند برای بهتر دیده شدن ستاد انتخاباتی در بهبهان

.