فیلم هایی از اعتراض دانشجویان به حملات شیمیایی اخیر

حمله شیمیایی به خوابگاه دخترانه دانشگاه میبد یزد…