فقر: مدرسه رفتن با پای برهنه

اما دغدغه اصلی سران رژیم: روسری و تار موی زنان و ….