*- فعال حقوق زنان ممنوع المعاشرت شد
*- دعوای دولت و نیروی انتظامی سر به جیب زدن جریمه بی حجابها

ادامه مسابقه آخوندها و طالبان در صدور احکام قرون وسطایی