فتوای مکارم شیرازی: زنان متدین می توانند برای تحصیل حجاب را رعایت نکنند تا افراد بی بند و بار و لا مذهب پست های مهم را اشغال نکنند

.