فاحشه نامیدن زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند توسط امامان جمعه

.