موافقت سران قوا با طرح جدید حجاب / شناسایی زنان از طریق دوربین معابر و مکان‌ها

🔴مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات