صدور حکم جلب برای خانمی که رویش ماست ریخته شد به اتهام کشف حجاب

صاحب لبنیاتی : گفتند دوشنبه به دادگاه بروم