شریعتمداری: کسانی که کشف حجاب می کنند اندک هستند؛ با اینها تسامح نکنید / برخی شان عقده خودنمایی دارند

.