“شارلی ابدو” در شماره ویژه خود خامنه‌ای را “به زباله‌دان تاریخ” می‌فرستد

.