سه کافه رستوران نوشهر به علت کشف حجاب و اجرای موسیقی زنده پلمب شدند

.