رئیسی: جمهوری اسلامی الگوی نوینی از برخورد با زن ارائه کرده است / سر زن بریده شود ۸ سال زندان، حجاب نداشته باشد ۱۰ سال

اصلا همه چیز:
«تقصیر زنان است با این سرشون»