زوال عقل چپ سنتی و انشاءهای بچگانه در تظاهرات برلین!
مهران زنگنه

https://roshangari.info/ . اگر چه برلین تهران نیست و نمی‌توان اتفاقی را که در برلین اتفاق افتاده است، الگوی فرودستان ایران در داخل ایران دانست، اما … ادامه خواندن زوال عقل چپ سنتی و انشاءهای بچگانه در تظاهرات برلین!
مهران زنگنه