Comments

روشنفکر از نظر رفقا و تعریف ما زحمتکشان سابق.<br> آرام بختیاری — 1 دیدگاه

  1. فعلا وقت چندانی برای مطالعه مقالات بورزوا لیبرالی و یا بورژوا دولتی سایت روشنگری ندارم. سایت روشنگری و نویسندگان میتوانند نفس راحتی بکشند.
    آنارشیست