روایت مردم از وضعیت اقتصادی کشور
سفره ها کوچک نشدند، جمع شدند+فیلم

.