رئیس سابق صدا و سیما: «حکومت به فلاکت رسیده» و «کشتن مردم قابل دوام نیست»

.