دور باطل خیزش و سرکوب؟

https://roshangari.info . خواهران ما پیشتاز بودند، جوانان جسور، نظام را به وحشت انداختیم، کارگزاران و عمله های  رژیم را تا حدودی به جان هم انداختیم، … ادامه خواندن دور باطل خیزش و سرکوب؟