دوربین‌های جرائم رانندگی کشف حجاب را هم ثبت می‌کنند

.