دخترانی که یک زن محجبه و همراهانش را “کتک” زده بودند، بازداشت شدند

.