دانش آموزان حداقل ۲۰ مدرسه امروز با مسمومیت مواجه شدند

.