دانش‌آموزان دختر بروجردی دوباره مسموم شدند، انتقال ۴۴ دانش‌آموز به مراکز درمانی

.