خودکشی دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل پافشاری استاد برای ثبت اسم فردی در مقاله‌‌ای که هیچ ارتباطی با اثر ندارد

.