بعد از گوشت و آجیل، کفش و لباس هم به لیست خریدهای قسطی پیوست،
فروش اعضای بدن به خاطر خرید ماشین؛ معاوضه کلیه با خودرو

.