حمله‌ی شیمیایی به خوابگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای دخترانه‌ مشهد و دانشگاه محقق اردبیلی

نخست برق ساختمان قطع و تهویه خاموش شد و گاز در هوا منتشر شد